W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Łazienna 28

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Łazienna 28
Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Łaziennej 28
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza 250.000,00 zł; wadium 25.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 106,16 m2, usytuowanego na parterze oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, posadowionego w Toruniu przy ul. Łaziennej 28, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 35 o powierzchni 0,0704 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00015125/0 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 10616/189105 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 17 kwietnia 2024 r., włącznie.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.

Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Opis lokalu
1. Lokal użytkowy składa się z dwóch pomieszczeń: pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia biura oraz sanitariatu. Powierzchnia lokalu wynosi 106,16 m2. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną (brak ciepłej wody użytkowej), kanalizacyjną, c.o. (ogrzewanie zdalaczynne, kaloryfery płytowe), brak instalacji gazowej. W lokalu nie ma otworów okiennych, stolarka drzwiowa w stanie do wymiany. Na ścianach tynk, na podłogach wylewka betonowa, w pomieszczeniu biurowym - deski. Rzeczoznawca ocenił standard (wyposażenie lokalu) oraz jego stan techniczny jako niski.
2. Wraz z lokalem zbyty zostanie udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 10616/189105 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 
3. Lokal na podstawie zaświadczenia o samodzielności z dnia 6 marca 2023r. uzyskał status lokalu samodzielnego, może zatem podlegać wyodrębnieniu z dotychczasowej nieruchomości i być samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego. Lokal nie jest aktualnie użytkowany.

Opis budynku

Lokal będący przedmiotem sprzedaży usytuowany jest na parterze oficyny (zabudowy tylnej)  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego położonego
w Toruniu przy ul. Łaziennej 28 w centralnej części miasta obejmującej toruńską Starówkę. Budynek zabudowy tylnej, w którym znajduje się lokal  to obiekt 4 - kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, wzniesiony około 1400 r. w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką i papą. Budynek jest nieocieplony i nieotynkowany. Elewacja w złym stanie. Dojście do budynku poprzez wrota w budynku frontowym i dalej przez dziedziniec.
W budynku frontowym wraz z budynkiem oficyny i budynkiem zabudowy tylnej o łącznej powierzchni użytkowej 1891,05 m2 znajduje się 28 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych i 1 lokal strychowy. 

Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa oficyna stanowiąca budynek tylny zabudowy działki geod. nr 35 pełniła pierwotnie funkcje spichlerza i nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. 
Nieruchomość przy ul. Łaziennej 28 jest położona w obrębie średniowiecznego zespołu miejskiego, wpisanego w dniu 6 grudnia 1997 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytków Stare i Nowe Miasto decyzją nr A/1372 z dnia 29 grudnia 1952 r. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 12 marca 1970r., L.dz. Kl.II-68/680/2/70  do rejestru zabytków  województwa kujawsko-pomorskiego wpisana została kamienica przy ul. Łaziennej 28 – to jest budynek frontowy z powiązaną z nim funkcjonalnie oficyną boczną (nr rejestru zabytków A/536).

Działka geod. nr 35, na której usytuowana jest kamienica wraz z oficyną boczną i oficyną tylną przy ul. Łaziennej 28 w Toruniu nie jest wpisana do rejestru zabytków. 

Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze wielofunkcyjnym.

Warunki przetargu

1)      cena wywoławcza: 250.000,00 zł, 

2)      wadium:  25.000,00 zł.

 
Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) wszyscy: dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność prawną: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;

3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);

4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ze wskazaniem ograniczenia co do wysokości ceny lub bez ograniczenia kwotowego.

Umowa sprzedaży     

1. Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych powyżej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
3. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.

Dane kontaktowe: sprawę sprzedaży nieruchomości prowadzi: Iwona Więckowska, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 B, tel. 56 61-18-401, pokój nr 225.

Załączniki

zdjęcie JPG, 139 kB
zdjęcie JPG, 146 kB

Powiadom znajomego