W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Jemiołowa 12 i 14

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Jemiołowa 12 i 14
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Jemiołowej 12 i 14.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 85 000,00 zł brutto; wadium: 8 500,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Miasta Toruń, położona w Toruniu w przy ul. Jemiołowej 12 i 14, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 188/7, o  pow. 0,0279 ha oraz działka nr 188/9 o pow. 0,0042 ha, o łącznej pow. 0,0321 ha, w obrębie 28, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod nr KW TO1T/00026097/4. 
W rejestrze gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek: RVI – Grunty orne

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu w drodze jednorazowego przelewu na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 19 kwietnia 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.

Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z postanowieniami powyższymi, w szczególności, gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopusz­czone do udziału w przetargu. 

Przeznaczenie planistyczne

Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Wrzosy Leśne-Polana, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Torunia nr 208/11 z dnia 24 listopada 2011 r. nieruchomość znajduje się w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 42.03-U6, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: usługi osiedlowe (ze względu na sąsiedztwo cmentarza preferuje się wprowadzenie usługi sakralnej – kościoła, kaplicy itp.) oraz przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami powołanego planu przez usługi osiedlowe należy rozumieć usługi handlu detalicznego małopowierzchniowego, punkty usług rzemieślniczych (fryzjer, krawiec, szewc, solaria itp.) gastronomia, kluby (z wyłączeniem klubów o charakterze dyskotek), poradnie medyczne (gabinety lekarskie i diagnostyczne), oświatowe (małe przedszkola i żłobki, szkoły języków obcych), biura itp. Dodatkowo miejscowy plan wprowadza nakaz uwzględnienia ograniczeń związanych ze strefą sanitarną od cmentarza o szerokości 50 m zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych. Możliwe sposoby zagospodarowania nieruchomości wskazane zostały w opinii Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia, stanowiącej załącznik do Regulaminu przetargu.  
Szczegółowe ustalenia planu zawarte są w treści powołanej uchwały Rady Miasta Torunia. 
Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik powinien we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanych przedsięwzięć oraz ich zgodność z przepisami odrębnymi.

Opis nieruchomości

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w północnej części miasta, na osiedlu Wrzosy Leśne-Polana. W sąsiedztwie znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty niezabudowane. Od strony południowej nieruchomość graniczy z cmentarzem, przy ul. Owsianej. Na obszarze nieruchomości, w wyniku funkcjonowania terenu jako ogólnodostępnego dla osób trzecich, mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci.

Komunikacja i uzbrojenie

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Jemiołowej. Grunt znajduje się w zasięgu sieci: energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć gazowa znajduje się w ul. Owsianej. Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do każdoczesnego nieodpłatnego udostępnienia nabywanego gruntu właścicielowi infrastruktury w celu dokonywania prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii oraz przyłączania nowych inwestycji do już istniejących sieci. 

Dane kontaktowe: tel. 56-611 85 81, e-mail k.wesolowska@um.torun.pl; wgn@um.torun.pl

Załączniki

mapa pdf, 417 kB
mapa mpzp jpg, 1.13 MB

Powiadom znajomego