W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.2 - Udostępnianie nieruchomości położonych na obszarze Bulwaru Filadelfijskiego.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Inne
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT,
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 87 36
e-mail: starowka@um.torun.pl

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609),
  • § 18 pkt 8 oraz § 33 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia w celu organizacji wydarzenia plenerowego według załączonego wzoru.
 -  załączniki do wniosku:
   a) wizualizację/zdjęcia w przypadku ustawiania wolnostojących konstrukcji np. sceny, stoisk handlowych, promocyjnych, nośników promocyjno-reklamowych itp., 
   b) mapka na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem numeru działki/działek,
   c) program wydarzenia,
   d) dowód wpłaty kaucji w wysokości 2.000 zł dla wydarzeń o powierzchni do 500 m2 włącznie oraz w wysokości 3.000 zł dla wydarzeń o powierzchni powyżej 500 m2,
   e) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń,
   f) wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd oraz postój na obszarze zespołu staromiejskiego Torunia- Strefa Zamieszkania na Bulwarze Filadelfijskim – w przypadku zamiaru wjazdu,
   g) wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu, o którym mowa w §1 na organizację wydarzenia plenerowego, wraz z wymaganym załącznikami, należy składać nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia, w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub drogą e-mail: starowka@um.torun.pl
2. Wniosek o zawarcie umowy w celu organizacji ogródka gastronomicznego według załączonego wzoru.
  - załączniki do wniosku: 
    a) zgoda wodnoprawna (dot. jednostek pływających),
    b) umowa na użytkowanie gruntu pod wodą (dotyczy jednostek pływających),
    c) dowód opłacenia czynszu dzierżawy w wysokości 1.200 zł netto miesięcznie tytułem udostępnienia obszaru, o którym mowa w §1, dla potrzeb cumowania statku oraz komunikowania statku z lądem zamocowanie trapu, przed którym ma być zlokalizowany ogródek gastronomiczny, 
    d) tytuł prawny do lokalu (dotyczy pawilonów), 
    e) mapkę na podkładzie geodezyjnym z zaznaczeniem lokalizacji ogródka,
    f) projekt, wizualizację i zdjęcia poszczególnych mebli (krzeseł, stolików, leżaków itp.), ogrodzenia, roślinności, 
    g) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń,
    h) potwierdzenie przelewu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dowód wpłaty kaucji) w wysokości 3.000 zł.
3. Wniosek o zawarcie umowy w celu umieszczenia wolnostojącego nośnika  reklamowego według załączonego wzoru
  - załączniki do wniosku: 
    a) pozwolenie wodnoprawne (dot. jednostek pływających),
    b) umowa na użytkowanie gruntu pod wodą (dotyczy jednostek pływających),
    c) tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być usytuowany nośnik (dotyczy pawilonów),
    d) dokumenty stwierdzające tożsamość przedsiębiorcy (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS),
    e) dokumentację projektową i fotograficzną dotyczącą proponowanego nośnika reklamowego,
    f) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń.

Uwagi:

  1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
  2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
  3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.


II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:

  1. Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy (na najem terenu pod ogródek gastronomiczny) na rachunek bankowy: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400
  2. Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych z późn. zm. na numer konta bankowego wynajmującego, wskazanego na fakturze VAT przypisanego do indywidualnego kontrahenta.
  3. Zajęcie nieruchomości bez zgody Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT podlega naliczeniu opłaty w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.


IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:

  1. Rozpatrując wnioski o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu w celu organizacji wydarzenia  plenerowego, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta może zasięgać opinii innych właściwych merytorycznie działów Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń, a także Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
  2. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

VI. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:
Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych: www.bip.torun.pl

Załączniki

Powiadom znajomego