W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Joachima Lelewela 9A

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Joachima Lelewela 9A
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej w Toruniu przy ul. Joachima Lelewela 9A, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 2.000.000,00 zł, wadium 200.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Joachima Lelewela 9A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 333/1 o powierzchni 0,0974 ha (obręb nr 3), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr TO1T/00146187/9.

Opis nieruchomości
1. Nieruchomość jest zabudowana obiektami stanowiącymi elementy funkcjonalne stacji paliw:
a) budynek stacji paliw (handlowo-socjalny), parterowy, o konstrukcji murowanej z gazobetonu i o pow. zabudowy 75 m2, 
b) wiata o konstrukcji metalowej na słupach żelbetowych (powierzchnia zadaszenia 35,75 m2, wysokość 5m),
c)  dwa dystrybutory paliw, 
d)  zbiorniki podziemne paliw: zbiornik nr 1 o pojemności łącznej – 50 m3, dwukomorowy z przeznaczeniem na PB95 - 25 m3 / ON - 25 m3, zbiornik nr 2 o pojemności łącznej – 20 m3 , dwukomorowy z przeznaczeniem na PB95 – 10 m3 / PB98 -  10 m3 ,
e) osadniki: błota, olejów, benzyny i kanalizacyjny (bezodpływowy), separator benzyn
i olejów.
2. Stan techniczny obiektów i urządzeń wskazanych w pkt 1 oraz ich użyteczność dla prowadzenia dalszej działalności nie podlegały weryfikacji przez Sprzedającego. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem nabywcy za wady fizyczne obiektów i urządzeń znajdujących się na nieruchomości.
3. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Wydział Zamiejscowy w Toruniu przy ul. Sułkowskiego 2 w piśmie z dnia 14 listopada 2022r. znak WZ2.072.10.2022 poinformował, że zgodnie z wystawionymi świadectwami legalizacji pierwotnej zbiorników, legalizacja zbiorników utraciła ważność w dniu 31 grudnia 2019r., zaś zgodnie z wystawionymi świadectwami legalizacji ponownej odmierzaczy, legalizacja utraciła ważność w dniu 30 czerwca 2021r.
4. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz teletechniczną. 
5. Obsługa komunikacyjna  odbywa się z ulicy Lelewela przez osobny wjazd i wyjazd.
6. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, winny dokonać oględzin nieruchomości w celu zapoznania się z jej aktualnym stanem zagospodarowania oraz ustalenia możliwości realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

 Uwarunkowania planistyczne
Działka nr 333/1 o powierzchni 0,0974 ha znajduje się na terenie objętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 932/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2022r. Leży ona w granicach jednostki planistycznej 160.07-U1 o przeznaczeniu podstawowym: teren zabudowy usługowej, przeznaczenie dopuszczalne: istniejąca zabudowa mieszkaniowa, zespoły garaży, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna. Stacja paliw wymieniona jest jako jedna z dopuszczalnych form zagospodarowania nieruchomości.

Postanowienia planu:
a) nakaz stosowania rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym,
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
c) dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicy działki budowlanej,
d) zakaz lokalizacji usług niepożądanych społecznie,
e) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem: infrastruktury technicznej garaży, parkingów i zespołów parkingów oraz obiektów stacji paliw,
f) maksymalna wysokość zabudowy -  4 kondygnacje nadziemne, 15,5 m, dopuszcza się maksymalną wysokość budowli i urządzeń – 17,5 m od poziomu terenu. 
 

Cena wywoławcza - 2.000.000,00 zł

wadium - 200.000,00 zł


Sprzedaż działki nr 333/1 podlega zwolnieniu z podatku VAT jako, że dostawa nieruchomości spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Nieruchomość przeszła przez proces „pierwszego zasiedlenia”, a jej dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od tego zdarzenia. 

 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia  24 stycznia 2024r., włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.


Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia -  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Grudziądzkiej 126”b”, w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Umowa sprzedaży

1. Prezydent Miasta Torunia zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
2. Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 
3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
4. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 91 1160  2202  0000  0000 6171  9199 – dochody Skarbu Państwa przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.
5. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

Kontakt: sprzedaż nieruchomości prowadzi Iwona Więckowska, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 61-18-401, ul. Grudziądzka 126 b pokój nr 225.


Załączniki

mapa ewidencyjna pdf, 13.11 MB
mapa zasadnicza pdf, 13.11 MB
ortofotomapa pdf, 3.45 MB
mapa z planu pdf, 677 kB

Powiadom znajomego