W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Szosa Bydgoska 76-80

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Szosa Bydgoska 76-80
Przetarg na na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 76-80, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1.800.000,00 zł brutto, wadium 180.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące działki geod. nr 35/16, 44/3, 45/1, 91/4, 102/4, o łącznej powierzchni 0,6268 ha, położone w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 76-80, w obrębie nr 23, zapisane w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00035395/9, TO1T/00045451/3, TO1T/00037371/9, TO1T/00045452/0 (kompleks nr 2)

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 210.000,00 zł, w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 24 maja 2023r. włącznie Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działek lub kompleksów, do licytacji których uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126 b, w sali konferencyjnej na I piętrze (s. 115).

Przeznaczenie planistyczne

Nieruchomości położone są na obszarze objętym m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ulicą Sz. Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 726/17 RMT z dnia 23 listopada 2017r., oznaczonym jako jednostki planistyczne: 100.01-U03, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy usługowej” oraz dopuszczalne „obiekty usługowo-produkcyjne, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej”

Służebności wpisane w  księgach wieczystych: TO1T/00035395/9 orazTO1T/00045452/0 nie obciążają zbywanych nieruchomości.

Komunikacja

Droga dojazdowa do nieruchomości oznaczonej jako kompleks 2 jest nieurządzona. Dojazd odbywać się będzie z przyległych dróg publicznych i poprzez drogi wewnętrzne tj.: od strony ul. Szosa Bydgoska drogą wewnętrzną zaprojektowaną w obszarze KDW3, do której dojazd należy zaprojektować z drogi KD(D)2, na warunkach ustalonych z zarządcą drogi.
W umowie sprzedaży zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa (jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej wynosi 56.257,74 zł z VAT w wysokości 23 %) polegająca na prawie przejazdu i przechodu po terenie działki  geod. nr 101/6 z obrębu nr 23, KW TO1T/00068204/4 – pas terenu o szerokości 7m biegnący wzdłuż północnej granicy działki nr 101/6, o powierzchni 791 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń na rzecz każdoczesnego właścicieli nieruchomości, położonych przy ul. Szosa Bydgoska 76-80, oznaczonych geod. jako działki nr: 35/16 (Bp), 44/3 (Lz), 45/1 (Bp),91/4 (RVI),  102/4 (Bp), obręb 23 - (kompleks nr 2). Właściciel nieruchomości władnącej winien partycypować w kosztach urządzenia i utrzymania drogi dojazdowej na działce nr 101/6 z właścicielem nieruchomości przy ul. Szosa Bydgoska 70-74, i 78A (dz. geod. nr dz. nr 51/5, 51/6, 87/2, 91/5, 91/6, 91/7, 45/2, 102/5, 102/6, 103/5, 103/6, 44/4, 44/5, 35/17, 35/18 o łącznej pow. 1,1611 ha).

Opis nieruchomości

Zbywany grunt oznaczony jako kompleks nr 2 jest niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony (ogrodzenia sąsiednich działek). Na terenie działek znajdują się m.in. nieczynne słupy oświetleniowe, pozostałości po rozebranej bocznicy kolejowej, mogą też znajdować się pozostałości obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej tj.: sieci: ciepłownicza, kanalizacyjna i energetyczna oraz przyłącze energetyczne służące dawniej zasilaniu słupów oświetleniowych. Sieci kabla  elektroenergetycznego oraz odcinek oświetlenia energetycznego, przebiegające po gruntach nie są własnością ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. PGE Toruń SA również nie posiada na terenie kompleksu swojej infrastruktury technicznej.

Zbywane grunty położone są w otoczeniu lotniska i z tego powodu  dla ww. obszaru obowiązują między innymi ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, w tym umieszczonych na nich urządzeń (np. maszty, anteny) określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Toruń i przepisach odrębnych.

Uzbrojenie: w przebiegu ulicy Szosa Bydgoska i Pera Jonssona: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć gazowa.

Spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przystąpiła do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiających zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków sanitarnych z nieruchomości opisanych jako kompleks nr 2 niniejszego regulaminu. Włączenie do tych sieci będzie mogło nastąpić po ich wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić:

1)      ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127,

2)      wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 11 1160 2202  0000 0002 7172 9422,

przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konta.

 Dane kontaktowe: sprawę sprzedaży prowadzi: Iwona Więckowska, tel. 56-61-18-401, e-mail i.wieckowska@um.torun.pl

 

     
    

Załączniki

mapa pdf, 239 kB

Powiadom znajomego