W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.8 - Zatwierdzenie projektu budowlanego - wydanie decyzji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń 
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30 e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami), 
- art. 28, art. 34 ust. 5, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zmianami).
 

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (Formularz) należy dołączyć:
- cztery egzemplarze projektu budowlanego lub trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno – budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami (projektantów i sprawdzających) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu oraz oświadczeniami zespołu projektowego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 1),
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno – budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,
- ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z wymaganą opłatą skarbową.
 
II. Wymagane opłaty
Za wydanie ww. decyzji - 47 zł.
Za pełnomocnictwo - 17 zł.
UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86
Sekretariat – tel. 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi
Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT,      pokój nr 10.

Załączniki

Wniosek pdf, 180 kB

Powiadom znajomego