W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Droga Trzeposka 2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Droga Trzeposka 2
Przetarg na I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Droga Trzeposka 2
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 5.000.000 zł; wadium: 500.000 zł
Data przetargu

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Toruniu (obręb nr 56) przy ul. Droga Trzeposka 2, oznaczona jako działka geodezyjna nr 145/8 (użytek gruntowy „Ba – tereny przemysłowe”) o powierzchni 0,5708 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00000169/2.

W księdze wieczystej KW Nr TO1T/00000169/2 prowadzonej dla m.in. przedmiotowej działki, w Dziale I-Sp – „Spis praw związanych z własnością” wpisane jest prawo o następującej treści: „każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu gruntu państwowego zapisanego w niniejszej księdze wieczystej oraz właścicielowi znajdujących się na tym gruncie budynków przysługuje służebność gruntowa polegająca na prawie pozostawienia na nieruchomości obciążonej (KW Nr 57731) instalacji, będących własnością Fabryki Wodomierzy i Zegarów „METRON” z siedzibą w Toruniu, z prawem swobodnego dostępu do nich, o każdej porze, celem przeprowadzenia procedur ruchowych, ich napraw bądź konserwacji”.   

Przeznaczenie planistyczne:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jakubskie Przedmieście” położonego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Szosa Lubicka, Targowa i Lubicka, zatwierdzonym Uchwałą Nr 412/16 Rady Miasta Torunia z dnia 06.10.2016 r. działka gruntu znajduje się w granicach jednostki planistycznej 95.08-U/MW7, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: „usługi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna” oraz przeznaczenie dopuszczalne: „drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna”. Szczegółowe ustalenia ww. planu miejscowego zawarte są w treści powołanej Uchwały Rady Miasta Torunia.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami: budynkiem kuźni i odlewni oraz budynkiem stacji serwisowej wodomierzy. Na nieruchomości znajduje się również zbiornik przeciwpożarowy o powierzchni 96 m2. 

Budynek kuźni i odlewni, według danych zawartych w kartotece budynków, ma powierzchnię zabudowy 2.245 m2, a powierzchnia użytkowa z obmiarów, według rzeczoznawcy majątkowego, wynosi 1.833,30 m2. Budynek, który powstał w 1971 roku, jest obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, w większej części jedno-kondygnacyjnym, a w mniejszej części dwu i trzykondygnacyjnym. Układ konstrukcyjny jest szkieletowy, żelbetowy, prefabrykowany, wypełniony ścianami murowanymi. Stropy i stropodach jest żelbetowy. Dach budynku pokryty jest papą termozgrzewalną. Konstrukcja budynku składa się z dwóch naw głównych o rozpiętości 12,0 m (24,0 x 54,0 m) oraz nawy bocznej o rozpiętości 9,0 m (9,0 x 54,0 m) i wiaty szkieletowej o rozpiętości 6,44 m (6,0 x 54,0 m). Ramy żelbetowe mają postać słupów żelbetowych oraz dźwigarów strunobetonowych. Przekrycie naw płytami żebrowymi. Wiata konstrukcji szkieletowej jest żelbetowa. Klatka schodowa jest również żelbetowa, stopnie pokryte są lastrikiem, a balustrada jest metalowa. Stolarka okienna i drzwiowa oraz świetliki dachowe są stalowe. Budynek ma instalację elektryczną, piorunochronną i wodno-kanalizacyjną. Budynek kuźni i odlewni jest w złym stanie technicznym. Zewnętrzne ściany budynku mają wiele ubytków tynku, również na części wyższej. Stolarka okienna jest skorodowana, a szyby są powybijane. Stan elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej został oceniony jako zły. Kanały wentylacyjne i kominy wystające ponad połać dachu są mocno skorodowane. Zadaszenie wentylatorów zostało zerwane. Rynny dachowe, rury spustowe, czy opierzenia blacharskie są również w złym stanie technicznym. Pokrycie dachowe ma liczne odspojenia papy przy ogniomurach, świetlikach i wentylatorach. W miejscach pęknięć wyrasta roślinność, co powoduje dalszy postęp uszkodzeń. Budynek został odłączony od instalacji centralnego ogrzewania i od zasilania w ciepłą wodę użytkową. W budynku brak sprawnych systemów przeciwpożarowych, instalacji gazowej i tzw. „białego montażu”. Budynek wyłączony jest z użytkowania, jest w złym stanie technicznym, jednak według przeglądu technicznego z dnia 25.11.2022 r. nie zagraża zawaleniem i katastrofą budowlaną.    

Budynek stacji serwisowej wodomierzy, według danych zawartych w kartotece budynków, ma powierzchnię zabudowy 323 m2, a powierzchnia użytkowa z obmiarów, według rzeczoznawcy majątkowego, wynosi 405,12 m2. Budynek, który powstał w 1972 roku, jest obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, jednokondygnacyjnym. Część niepodpiwniczona budynku – biurowa, zbudowana jest z cegły pełnej, stropodach jest pełny, zbudowany z płyt kanałowych ocieplony, pokryty papą zgrzewalną. Część podpiwniczona – stacja prób wodomierzy, zbudowana jest z: ściany piwnic – żelbetowe, a ściany nadziemia - z cegły pełnej. Strop nad piwnicą jest monolityczny żelbetowy. Słupy są żelbetowe. W piwnicy znajduje się zbiornik na wodę o objętości 25,2 m3. Budynek stacji serwisowej wodomierzy jest w stanie zadowalającym. Pokrycie dachu nosi śladu zużycia i wymaga całkowitej wymiany. Budynek został odłączony od zasilania  w ciepłą wodę użytkową i od instalacji centralnego ogrzewania. W budynku brak sprawnych systemów przeciwpożarowych, instalacji gazowej i tzw. „białego montażu”.  Budynek wyłączony jest z użytkowania, jest w zadowalającym stanie technicznym, jednak według przeglądu technicznego z dnia 25.11.2022 r. nie zagraża zawaleniem i katastrofą budowlaną.

Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej. Niektóre z sieci przebiegają przez nieruchomość. W granicach przedmiotowej działki mogą znajdować się inne niezinwentaryzowane sieci. 

Oba budynki są w złym stanie technicznym. W budynku kuźni i odlewni znajduje się trafostacja, która będzie działała co najmniej do dnia 31.12.2023 r. Odłączenie trafostacji może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta Torunia.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Nabywca nieruchomości oświadczy w akcie notarialnym, iż przyjmuje ten fakt do wiadomości. 

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz innymi przepisami odrębnymi. Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia Nr 307 z dnia 13.12.2023 r. wraz z regulaminem przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości znajduje się na stronie www.bip.torun.pl w zakładce: Prezydent - Zarządzenia.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2024 r. o godz. 12.00, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, przy ulicy Grudziądzkiej 126B, w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Cena wywoławcza: 5.000.000 zł. Wadium: 500.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie jednorazowego przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400  w terminie do dnia 13.02.2024 r. włącznie, z dopiskiem „wadium Droga Trzeposka 2”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem  - w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich – pisemnie - konto. W przypadku braku pisemnego wskazania - najpóźniej w dniu przetargu - rachunku bankowego, na które ma być dokonany zwrot, wadium zostanie zwrócone na konto, z którego wpłynęło (o ile przelew został dokonany z konta bankowego).

Umowa sprzedaży:

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie do dnia 30.04.2024 r. W przypadku wyjątkowych okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu terminu zawarcia umowy. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.              

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENIUM S.A. O/Toruń nr 91 1160 2202 0000 0000 6171 9199, przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto. Za datę wpłaty ceny sprzedaży uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Miasta Toruń. 

Dane kontaktowe:

- sprzedaż nieruchomości prowadzi: Elżbieta Koblańska tel. 56 611 85 28, e-mail: e.koblanska@um.torun.pl

- oględziny nieruchomości po umówieniu się pod nr tel. 664 922 684.

Rozstrzygnięcie I przetargu:

I ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 20.02.2024 r. z ceną wywoławczą 5.000.000 zł i zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu przystąpiło jedenastu licytujących. Wylicytowana cena wyniosła 20.050.000 zł. 

Załączniki

Ortofotomapa png, 1.46 MB

Powiadom znajomego