W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Mickiewicza 93 lok. 14

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Mickiewicza 93 lok. 14
Przetarg na na sprzedaż lokalu użytkowego nr 14 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku oficyny położonym przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza 163.000,00 zł, wadium 16.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu użytkowego nr 14 o powierzchni użytkowej 90 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, usytuowanego na parterze i I piętrze oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego, posadowionego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami działek 361 i 362, położonej w Toruniu przy  ul. Mickiewicza 93 o łącznej powierzchni 0,1222 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00029719/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  9000/138460 części we własności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku przez właścicieli lokali oraz we własności gruntu.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.


W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 23 sierpnia 2023 roku, włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.

Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami  w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

Opis lokalu

Lokal użytkowy nr 14 jest usytuowany na parterze i I piętrze (ostatniej kondygnacji) oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Składa się z dwóch pomieszczeń, łazienki i pom. wc usytuowanych na parterze oraz jednego pomieszczenia usytuowanego na I piętrze. Wejście do lokalu od strony dziedzińca. Wejście na I piętro schodami znajdującymi wewnątrz lokalu. Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, starego typu. Do jednego z pomieszczeń na parterze prowadzą wrota w stanie do wymiany, pomieszczenie ma funkcje garażową i jest wyposażone w kanał rewizyjny. Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową (ciepła woda użytkowa z podgrzewacza), kanalizacyjną, brak centralnego ogrzewania, instalacje są stare. Stan techniczny i standard wyposażenia wnętrz lokalu niski.


Opis budynku

Lokal  usytuowany jest w oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek oficyny to obiekt 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w 1907 roku w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Budynek jest nieocieplony i otynkowany. Elewacja w średnim stanie. Stan techniczny budynku średni. Dojście do budynku oficyny poprzez prześwit w budynku frontowym. Budynek frontowy został wybudowany w 1907 roku, jest murowany, czteropiętrowy, dach o konstrukcji drewnianej. Budynek frontowy jest w zadawalającym stanie technicznym. Cała nieruchomość (budynek główny wraz z oficyną) składa się z 18 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego.

Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość położona przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu  jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia  Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku,  lokale są położone w budynku usytuowanym na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


Ochrona konserwatorska

Budynek należy do zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1596 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011 roku. Wszelkie prace przy budynku dotyczące bryły, elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, w tym, kolorystyki, a także wokół budynku tj. wszelkich ogrodzeń, drzewostanu, zagospodarowania działki itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Warunki przetargu

Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
1) wszyscy: dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność prawną: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);
4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ze wskazaniem ograniczenia co do wysokości ceny lub bez ograniczenia kwotowego.

Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienie w wysokości nie niższej jak 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem  - w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich na piśmie konto. W przypadku braku pisemnego wskazania - najpóźniej w dniu przetargu - rachunku bankowego, na które ma być dokonany zwrot wadium zostanie zwrócone na konto, z którego wpłynęło, o ile przelew został dokonany z konta bankowego.


Umowa nabycia nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT.


Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.


Dane kontaktowe: sprzedaż lokalu prowadzi Iwona Więckowska, tel. 56 61  18  401, adres ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 225, II piętro

Załączniki

mapa pdf, 329 kB
zdjęcia pdf, 472 kB

Powiadom znajomego