W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Szosa Bydgoska 28

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Szosa Bydgoska 28
Przetarg na na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 28.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 730.000,00 zł, wadium 73.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana położona w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 28, stanowiąca działki geod. nr 198 i 201 o łącznej powierzchni 0,0772 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00012742/0.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 25 października 2023r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działek lub ich położenie do licytacji których uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.

Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww postanowieniami 
w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Ustalona w przetargu cena stanowi cenę brutto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (zawiera 23 % podatku VAT).

W sąsiedztwie działek będących przedmiotem sprzedaży od strony północnej i wschodniej  znajduje się zaplecze dużej galerii handlowej (Pasaż Zieleniec), są to tereny przeznaczone w planie  miejscowym pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (139.05-UC/U1), zaś od strony zachodniej działki sąsiadują z terenem położonym w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011r. pod nr A/1596 i jako historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia pozostają przedmiotem ochrony (teren zabudowany jest starym budynkiem mieszkalnym – 6 lokali mieszkalnych, stanowiącym własność Gminy Miasta Toruń). Od strony wschodniej  w odległości ok. 150 m znajdują się stare budynki z muru pruskiego (d. koszary ułanów) i osiedle mieszkaniowe Zieleniec – budynki z lat 90-tych XX w. oraz wybudowane później. Po drugiej stronie ulicy Szosa Bydgoska  zlokalizowane są tereny zieleni miejskiej oraz grunty przewidziane w planie miejscowym pod zabudowę wielorodzinną.

Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego  pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu przyjętym uchwałą Nr 359/20 Rady Miasta Torunia  z dnia 23 kwietnia 2020r.  

Zgodnie z zapisami przytoczonego planu działki znajdują się w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 139.05-MW3, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oraz przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

Najistotniejszymi postanowieniami planu dotyczącymi budowy obiektu wielorodzinnego na przedmiotowym terenie są następujące parametry i wskaźniki:
-        maksymalna wysokość zabudowy – 17 m,
-        geometria dachów  - dachy o nachyleniu połaci dachowych od 35o do 45o,
-        nakaz zachowania minimum 25% powierzchni terenu biologicznie czynnego,
-        minimalny wskaźnik miejsc do parkowania – 1 stanowisko na 1 mieszkanie.

Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków wyrażoną w piśmie z dnia 12 maja 2022r. znak BMKZ.4120.175.2022.AWK działki nr 198 i 201 nie są objęte żadną formą ochrony konserwatorskiej i w związku z tym nie będą w stosunku do tego terenu formułowane wytyczne konserwatorskie.  Działki są zadrzewione i zakrzaczone o kształcie nieregularnego wieloboku.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.
 

Komunikacja

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Szosy Bydgoskiej, stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej z urządzonym ciągiem pieszym po stronie północnej. Dopuszczalna jest budowa zjazdu z ulicy Szosa Bydgoska, z uwzględnieniem ochrony istniejącego drzewostanu. Budowa zjazdu wymaga uzyskania zgody Miejskiego Zarządu Dróg.


Infrastruktura techniczna

W pasie ulicy Szosa Bydgoska przebiegają sieci: wodociągowa, energii elektrycznej, gazowa.  Spółka „Toruńskie Wodociągi” Sp.  z o.o. podała warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. tj. zaopatrzenie w wodę  można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Bydgoskiej, odprowadzenie zaś ścieków sanitarnych  przewidziane jest do kanalizacji sanitarnej, która zostanie wybudowana przez Spółkę do posesji przy ul. Szosa Bydgoska 7 i 28.
Ponadto Spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. zaleca lokalne zagospodarowanie wód opadowych w granicach działek.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy.

Szczegółowych informacji w sprawie warunków przetargu oraz jego regulaminu udzielać będzie pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Iwona Więckowska, pod nr tel. (0-56) 61-18-401. 

Załączniki

mapa pdf, 742 kB

Powiadom znajomego