W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Łazienna 24 A (nieruchomość zabudowana)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Łazienna 24 A (nieruchomość zabudowana)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Łaziennej 24 A, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 700 000,00 zł, wadium 70.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Łaziennej 24 A, oznaczonej geodezyjnie jako działka 37/2 o  powierzchni 0,0218 ha, w obrębie nr 16, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00049012/2.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia  4 stycznia 2023r., włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.


Nieruchomość położona przy ul. Łaziennej 24 A, zabudowana jest budynkiem oficyny kamienicy frontowej (ul. Łazienna 24), wybudowanym w 1882r. Działka położona jest w drugiej linii zabudowy ulicowej, wschodniej pierzei ulicy Łaziennej. Dostęp do działki i budynku  możliwy jest wyłącznie poprzez wydzielony korytarz budynku głównego, który stanowi własność prywatną (działka geod. nr 37/1) i został zabezpieczony w formie służebności gruntowej, która polega na prawie przechodu korytarzem o powierzchni 24 m2, w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej, z obowiązkiem utrzymywania urządzeń związanych z wykonaniem służebności. Brak możliwości dojazdu do nieruchomości. 

Budynek oficyny został założony na planie litery L, jako obiekt czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, murowany i jest usytuowany w południowej i wschodniej części działki geod. nr 37/2.  Sąsiedztwo stanowią kamienice mieszkalne i mieszkalno-usługowe. Część ścian oficyny styka się z sąsiednimi budynkami. Powierzchnia  zabudowy wynosi 124,00 m2, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 265,05 m2, łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi 349,67 m2 (obejmuje powierzchnię lokali, powierzchnię pomieszczeń przynależnych oraz powierzchnie wspólnego użytku), kubatura wynosi 1600 m3. Parametry powierzchni i kubatury przyjęto na podstawie Inwentaryzacji budowlanej sporządzonej w październiku 2007 r. przez PUBiT „TELBUD 59”. Powierzchnia użytkowa według kartoteki budynków z bazy danych Wydziału Geodezji i Kartografii wynosi 267,46 m2. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych, w piwnicy – pomieszczenia gospodarcze, na najwyższej kondygnacji: poddaszu – lokal nr 7 i pomieszczenia strychowe, nie stanowiące odrębnej własności. Wszyscy lokatorzy zostali wyprowadzeni i budynek od maja 2020r. stanowi pustostan. Stan techniczny budynku średni, standard wykończenia niski, elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują uszkodzeń. Fundamenty kamienno-ceglane. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne gr. 58 cm murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, ściany wewnętrzne nośne gr. 33 cm murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, ściany działowe gr. 12-14 cm murowane z cegły ceramicznej pełnej. Strop murowany, kolebkowy nad piwnicą, wyżej stropy w konstrukcji drewnianej, belkowej ze ślepym pułapem. Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą na deskowaniu. Schody na klatce schodowej drewniane, pomiędzy poziomem I i II piętra – metalowe ażurowe. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana, płytowa.  Podłogi z desek drewnianych i ceramiczne. W lokalach wykończone okładzinami różnego typu (wykładziny PCV, panele podłogowe, płytki). Budynek posiada ograniczone możliwości adaptacji z uwagi na dostęp wyłącznie przez korytarz budynku głównego usytuowanego przy ul. Łaziennej 24. Podwórze utwardzone, nawierzchnia betonowa w złym stanie.
Na podstawie zgody wyrażonej przez dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń  w piśmie z dnia 30 czerwca 2011r. właściciel nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Łaziennej 26, wykonał w ścianie bocznej budynku wybicie otworu drzwiowego, umożliwiającego wyjście na teren podwórka nieruchomości przy ul. Łaziennej 24 A. Zgoda została wydana na podstawie opinii Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej, jest to droga ewakuacyjna, która może być użytkowana tylko w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w lokalu osób. 

Na tylnej ścianie budynku frontowego położonego przy ul. Łaziennej 24 od strony podwórza nieruchomości przy ul. Łaziennej 24 A zostały zamontowane urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, zaś na terenie działki zbywanej nr 37/2 przy tylnej ścianie budynku frontowego znajduje się świetlik piwniczny zabudowany luksferami oraz wentylacja z pomieszczeń piwnicznych. Ww. urządzenia zostały zamontowane przez właściciela nieruchomości przy ul. Łaziennej 24 bez zgody Gminy Miasta Toruń. Właściciel nieruchomości został wezwany do usunięcia tych urządzeń.

Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Ogrzewanie indywidualne w lokalach, piecowe, co etażowe, elektryczne. W ulicy Łaziennej przebiega sieć ciepłownicza. Wodomierz główny rejestrujący pobór wody w nieruchomości przy ul. Łaziennej 24 A, znajdujący się w pomieszczeniu węzła cieplnego PGE Toruń SA w budynku głównym przy ul. Łaziennej 24 został zdemontowany przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w dniu 4 czerwca 2020r., a przyłącze zostało zakorkowane, w ulicy nie ma zamontowanej zasuwy domowej. W dniu 3 grudnia 2021r. został przeprowadzony przez Toruńskie Wodociągi przegląd kanalizacji sanitarnej na terenie podwórka nieruchomości przy ul. Łaziennej 24 A i nie stwierdzono, żeby instalacją kanalizacyjną płynęły ścieki z innych nieruchomości, budynek oficyny posiada dwa piony kanalizacyjne oraz odpływ z dachu, dodatkowo na podwórku znajduje się wpust odwadniający teren między kamienicami.  Szafka z przyłączem gazowym znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku głównego. Liczniki gazowe oraz liczniki energii elektrycznej były zlokalizowane w budynku oficyny odrębnie dla każdego lokalu mieszkalnego.

Działka nr 37/2 zabudowana budynkiem oficyny powstała na skutek dokonanego w dniu 31 sierpnia 1998 r. podziału działki geod. nr 37, z której wydzielono działkę 37/1 o powierzchni 0,0202 ha, zabudowaną budynkiem frontowym, który wraz  działką jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Kujawsko Pomorskiego pod nr A/115 – decyzja z dnia 29 września 2003r. i stanowi własność prywatną oraz działkę 37/2 o powierzchni 0,0218 ha, będącą przedmiotem sprzedaży. Powyższe oznacza, że przed podziałem nieruchomość stanowiła funkcjonalną i architektoniczną całość zatem sieci infrastruktury technicznej (przyłącza) obsługujące budynek  będący przedmiotem sprzedaży są powiązane z budynkiem frontowym i uzgodnienia w zakresie korzystania z istniejącej infrastruktury czy też wykonania nowych przyłączy wymagają uzgodnień  z właścicielem nieruchomości przy ul. Łaziennej 24. 

Nabywca nieruchomości  przyjmuje do wiadomości, że dla budynku znajdującego się na nieruchomości przy ul. Łaziennej 24 A nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

 Nieruchomość przy ul. Łaziennej 24 A jest położona w obrębie średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia, wpisanego w dniu 6 grudnia 1997 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  UNESCO oraz do rejestru zabytków Stare i Nowe Miasto decyzją nr A/1372 z  dnia 29 grudnia 1952 r. Przed remontem budynek oficyny należy poddać badaniom konserwatorskim i architektonicznym. Obecnie w budynku oficyny istnieje dużo wtórnych podziałów, które zacierają pierwotny układ przestrzenny. Należy liczyć się z koniecznością uczytelnienia pierwotnego układu. Zakres prac remontowo - konserwatorskich będzie uzależniony od wyników badań oraz od zakresu planowanych prac modernizacyjnych 
i adaptacyjnych w budynku. Prace remontowo - konserwatorskie planowane do wykonania w budynku podlegają uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Nieruchomość jest  położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia  Nr  805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., nieruchomość znajduje się w granicach jednostki VI Stare Miasto, w strefie C, w podstrefie C.1, na obszarze funkcjonalnym oznaczonym jako „obszary wielofunkcyjne”.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT jako, że dostawa nieruchomości spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Nieruchomość przeszła przez proces „pierwszego zasiedlenia”, a jej dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od tego zdarzenia. 

W umowie sprzedaży nieruchomości przy ul. Łaziennej 24A nabywca zobowiązany zostanie do rozpoczęcia prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych całego budynku w celu doprowadzenia go do stanu używalności, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 1 regulaminu,  w ciągu 2-ch lat  od dnia jego nabycia i zakończenia tychże prac w terminie 4 lat, licząc od daty nabycia. Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Miasta może te terminy przesunąć. 

Za termin rozpoczęcia prac remontowych uznaje się pierwszy wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót. Za termin zakończenia prac uznaje się uzyskanie przez inwestora decyzji pozwolenie na użytkowanie, a jeśli nie jest to wymagane przyjęcie zgłoszenia do użytkowania.

 Dotrzymanie przez nabywcę terminów, określonych w § 6 ust. 1 regulaminu zabezpieczone zostanie karą umowną, wynoszącą 5.000,- zł, za każdy pełny miesiąc zwłoki, w przypadku nie rozpoczęcia lub nie zakończenia prac remontowych w terminach. 

Zapłata kary zostanie poddana rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 Kpc.

W przypadku zbycia przez nabywcę nieruchomości opisanej w § 3 ust. 1 regulaminu przed zrealizowaniem zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 1, 2 i 3 nabywca będzie zobowiązany do tego aby w umowie z kolejnym nabywcą zawrzeć obowiązek zapewnienia przez niego (i ewentualnych kolejnych nabywców) realizacji zobowiązań remontowych budynku oraz obowiązek poddania się karom umownym na rzecz Gminy Miasta Toruń. Oznacza to, że  kolejny nabywca przejmie zobowiązania, o których mowa w § 6 ust. 1-3 regulaminu przetargu, wynikające z nałożonych przez Gminę terminów rozpoczęcia i zakończenia remontu kamienicy. Nabywca zobowiązuje się do tego, że w umowie z kolejnym nabywcą zapewni zapis zgodnie, z którym kolejny nabywca podda się rygorowi egzekucji kar zastrzeżonych na wyparek niedotrzymania terminów wykonania prac remontowych na zasadach określonych w art. 777 Kpc na rzecz osoby trzeciej – Gminy Miasta Toruń. Kary,  o których mowa w zdaniu poprzednim naliczone będą od terminów wynikających z pierwotnej umowy sprzedaży tej nieruchomości przez Gminę Miasta Toruń. W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie wprowadzi do umowy z kolejnym nabywcą zapisów, o których mowa powyżej  wówczas  dalej ponosi odpowiedzialność za zobowiązania, o których umowa w § 6 ust. 1-4, tj. będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Gminy Miasta Toruń mimo, iż nie będzie już właścicielem tej nieruchomości. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego