W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.9 – Udostępnienie terenu drogi wewnętrznej Zespołu Staromiejskiego w celu prowadzenia robót remontowych, budowlanych i innych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi, czystość, gospodarka komunalna
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36, starowka@um.torun.pl

Wykaz ulic: Chełmińska, Ducha Św., Kopernika,  Królowej Jadwigi, Łazienna, Most Pauliński, Panny Marii, Podmurna, Różana, Rynek Nowomiejski, Rynek Staromiejski, Szczytna, Szeroka, Szewska, Wielkie Gabary, Żeglarska

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282),
 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z 8 września 2016 r.,
 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z 7 września 2017 r.,
 • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z 7 marca 2019 r.,
 • Uchwała Nr 344/20 Rady Miasta Torunia z 27 lutego 2020 r.;
 • Uchwała Nr 700/21 z 9 września 2021 r.;
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z 30 października 2013 r.;
 • Zarządzenie Nr 353 Prezydenta Miasta Torunia z 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z wydaniem pozwolenia na udostępnienie terenu dróg wewnętrznych na udostępnienie terenu w celu prowadzenia robót budowlanych, remontowych i innych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do udostępnienia terenu. 

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
-podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
- w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organom podatkowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania pozwolenia oraz po zakończeniu obowiązywania tego pozwolenia przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót remontowych, budowlanych i innych według załączonego wzoru.
 2. Załączniki do wniosku:
  1) aktualny plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia terenu.
  2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu lub pieszych, albo informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

Uwagi:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

Wnioskodawca występując o wydanie zgody, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.
Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia terenu, które może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na udostępnienie terenu.

II. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

III. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się.

IV. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

V. Informacje dodatkowe dla klienta:
Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronie internetowej: www.bip.torun.pl.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych, remontowych, i innych wewnętrznych.
 2. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia terenu.

Załączniki

Powiadom znajomego