W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.26 - Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
adres: Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220,
telefon osób prowadzących sprawę:
- 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska,
- 56 611 88 62 - Bogusława Piotrowska.

Podstawa prawna
    • Art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym -tekst jednolity (Dz.U. z 2024 r. poz. 728),
    • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr. 106, poz. 622 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. wniosek o wydanie licencji według załączonego wzoru,
 2. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby ubiegającej się o udzielenie licencji (opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku) - zgodne z art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z  2024 r. poz. 728 z późn. zm.), tj. że:
  - nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności  dokumentów, środowisku, lub warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu;
  - nie wydano jej prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 3. oświadczenie dot. wykonywania samodzielnie funkcji kierowcy taksówki przez przedsiębiorcę w ramach udzielonej licencji wraz z kserokopię prawa jazdy lub oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy,
 4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa:
  -  w art. 5c ust. 1 pkt 4, tj.: że w stosunku do zatrudnionych kierowców, a także innych niezatrudnionych lecz wykonujących osobiście przewóz na  rzecz wnioskodawcy, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy
  - w art. 6 ust. 1 pkt 2, tj.: że zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości ,a także za przestępstwa, o których  mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa powyżej.
 5. zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne przedsiębiorcy jeżeli sam wykonuje przewozy taksówką.
 6. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  - markę i typ pojazdu,
  - rodzaj/ przeznaczenie,
  - numer rejestracyjny,
  - numer VIN,
  - wskazanie rodzaju i tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 7. dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem „TAXI” – dokonanym na podstawie zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów stwierdzającym, że pojazd jest przystosowany do tego aby być taksówką,
 8. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca jest jego współwłaścicielem lub nie jest jego właścicielem,
 9. w przypadku przedsiębiorców osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez nich kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem potwierdzonego dokumentem wydanym na terenie kraju,
 10. dowód wpłaty za wydanie licencji wraz z wypisem.

II. Wymagane opłaty
Za wydanie licencji opłatę pobiera się wpłacając określoną kwotę w oparciu o tabelę opłat w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja.
Opłata za wydanie licencji na okres: 
- od 2 do 15 lat – opłata 200 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd
- od 16 do 30 lat – opłata 250 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd
- od 31 do 50 lat – opłata 300 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd 

Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta - (BANK MILLENNIUM S.A. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127).

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Po spełnieniu wymogów określonych ww. ustawą wnioskodawca otrzymuje na wykonywanie transportu drogowego licencję.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi:

 1. Wnioski można składać w siedzibie Wydziału lub w postaci dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty.
 2. Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 4. Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 5. Zabrania się wykonywania transportu drogowego taksówką pojazdem nie zgłoszonym do licencji.

Załączniki

Powiadom znajomego