W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.7 - Środowiskowe uwarunkowania - wydanie decyzji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30 e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)
- art. 74 ust. 1 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 247), 
- art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 roku, poz. 219 ze zmianami) – (tylko dla inwestycji realizowanych w jej trybie), 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (formularz) należy dołączyć:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia (po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego);
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego);
3) dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 w wersji elektronicznej (po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego), 
4) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę;
5) mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej (mapa w postaci elektronicznej może być dostarczona na tym samym nośniku co raport ooś lub karta informacyjna przedsięwzięcia), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic tego terenu - w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego;
6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę;
7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

Wymagane opłaty:
za wydanie decyzji – 205 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami). 
za pełnomocnictwo – 17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa (na podstawie cz. IV ust. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami). 

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin załatwienia sprawy jest zależny od uzyskanych opinii i warunków od organów opiniujących i uzgadniających i w niektórych przypadkach może być dłuższy niż wskazany powyżej. 

UWAGA: dla inwestycji realizowanych w trybie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 roku, poz. 219 ze zmianami) wydanie decyzji musi nastąpić w terminie do 90 dni (z wyłączeniem terminów niezależnych od organu). 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT, 
Toruń, ul. Grudziądzka 126b 
Telefon – sekretariat (56) 61-18-430, kancelaria (56) 611-84-86.
Mail- waib@um.torun.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie postępowania.

Uwagi:
Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa UMT: ul.Grudziądzka 126b pok. nr 10 (tel. 56-611-84-86).

Załączniki

Powiadom znajomego