W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WŚiE 6.19 - Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, zieleń, zwierzęta
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Ekologii

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń 
Telefon: 56 611 86 93 , e-mail: wsie@um.torun.pl

Podstawa prawna : 

    Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn.zm.)
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i  krzewów
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923),
    Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)
"Osoby fizyczne, które usuwają drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
mają obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego NA WYSOKOŚCI 5 cm PRZEKRACZA:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 


ZGŁOSZENIE powinno zawierać - (druk pt. ZGŁOSZENIE)
- imię, nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu , zawierać musi  dane wyszczególnione w art. 83b ust.1 cyt. ustawy, według załączonego wzoru - (druk pt. WNIOSEK)

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego (art. 83b ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody) – składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

2. Zgoda właściciela/i nieruchomości, z terenu z której ma być usunięte drzewo/krzew. Dotyczy tylko wnioskodawcy niebędącego właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (art. 83b ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody)

3. Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności 3) o której mowa w art. 83 ust 3, zawierające obowiązkową klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 83b ust 2 ustawy o ochronie przyrody) – dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych

4. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, również w przypadku budowy domu jednorodzinnego (art. 83b ust.1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody)

5. Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy (art. 83b ust 1 pkt 9a ustawy o ochronie przyrody)   - dotyczy inwestycji. Projekt planu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania  działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

6. Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83b ust 1 pkt 9b ustawy o ochronie przyrody) – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie na przesadzenie

7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4  i 10 oraz w art. 52 ust. 1,3,7,8,12,13 i 15, jeżeli zostało wydane (art. 83b ust.1, pkt 11 ustawy o ochronie przyrody)

8. Umowa zawarta przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, dotycząca odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy 4)

9. Pełnomocnictwo i dowód  uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej  zwolnienia z opłaty skarbowej) – dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika

10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest   jej uzyskanie (art. 83b, pkt 10 ustawy)

Wymagane opłaty:
    Nie ma.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
    30 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Ekologii
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 87 63, pok. nr 5, p. Joanna Łydzińska 
Tel. 56 611 86 60, pok. nr 5, p. Joanna Tyczyńska


Tryb odwoławczy:
    Przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi:                                                                                
Nie wymagają uzyskania zezwolenia m.in.:
• krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25m2;
• krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;• drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
• drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
• drzewa i krzewy w lasach
• drzewa lub krzewy na plantacjach (plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celach produkcyjnych na użytkach rolnych,
• drzewa lub krzewy owocowe z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
• drzewa lub krzewy usuwane w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
• drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowe, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, ze drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

2) w przypadku drzew wielopniowych należy podać obwody wszystkich pni dających się wyodrębnić na wys. 130 cm, a w przypadku braku pnia na tej wysokości, podać należy obwód pnia zmierzony bezpośrednio pod koroną.

3) obowiązek dołączania zgody wszystkich współwłaścicieli nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi (zgodnie z ustawą o własności lokali). Zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz spółdzielnia mieszkaniowa informuje członków wspólnoty, członków spółdzielni, właścicieli budynków i innych (art. 83 ust 4 ustawy) o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wyznaczając co najmniej 30 dniowy termin na zgłaszania uwag bądź sprzeciwu.

4) zgodnie z art. 83 ust.1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Usunięcie drzew lub krzewów na wniosek właściciela urządzeń następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości a w przypadku, gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego - na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń – art. 83e ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków

Od dnia 01.01.2016r. w miastach na prawach powiatu, gdzie prezydent sprawuje funkcję  starosty, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenów stanowiących własność gmin, wydawać będzie marszałek województwa.

Załączniki

Wniosek docx, 27 kB

Powiadom znajomego