W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.5 - Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości, mieszkania, lokale
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36, e-mail: starowka@um.torun.pl

Wykaz ulic: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łazienna, ul. Most Pauliński, ul. Szewska, ul. Szczytna, ul. Podmurna

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 • Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1870, z 2019 r. poz. 2171),
 • Ustawa z 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631),
 • Ustawa z 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 756) oraz stosowne uchwały Rady Miasta Torunia,
 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z 8 września 2016 r.,
 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z 7 września 2017 r.,
 • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z 7 marca 2019 r.,
 • Uchwała Nr 344/20 z 27 lutego 2020 r.,
 • Uchwała Nr 700/21 z 9 września 2021 r.,
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z 30 października 2013 r. 
 • Zarządzenie nr 296 PMT z 11 września 2019 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z wydaniem pozwolenia na udostępnienie terenu dróg wewnętrznych na organizację wydarzenia plenerowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
- w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organom podatkowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne..

Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

    I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie zgody na organizację wydarzenia według załączonego wzoru.
 2. Załączniki do wniosku:
  1) plan sytuacyjny na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500,
  2) wizualizację w przypadku ustawiania wolnostojących konstrukcji np. sceny, stoisk, nośników promocyjno–reklamowych itp.,
  3) program wydarzenia,
  4) dowód wpłaty kaucji w wysokości 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla wydarzeń o powierzchni do 500 m2 włącznie oraz w wysokości 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące) dla wydarzeń o powierzchni powyżej 500 m2,
  5) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru,
  6) wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd oraz postój na obszarze Zespołu Staromiejskiego – Strefa Zamieszkania i Strefa Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów – w przypadku zamiaru wjazdu według załączonego wzoru.

Uwagi:

 1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
 2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
 3. Wnioskodawca występując o wydanie zgody, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.
 4. Nie pobiera się kaucji w przypadku wydarzeń organizowanych przez Gminę Miasta Toruń  lub jej organy, przez podmioty działające na zlecenie Gminy, organizacje pozarządowe realizujące wydarzenia plenerowe w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych gminy oraz w przypadku organizowania obchodów świąt państwowych lub miejskich.

II. Forma załatwienia:
Zezwolenie na organizację wydarzenia plenerowego.

III. Wymagane opłaty:
Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.
Czynsz dobowy według stawki określonej w Zarządzeniu nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z 13 października 2021 r. na konto: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, e-mail: starowka@um.torun.pl.
 2. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość rozpatrzenia wniosków i wydania pozwolenia z pominięciem terminu, o którym mowa w ust. 4.
 3. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie wskazanym przez Wynajmującego nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Pozwolenie na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia plenerowego wydawane jest w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż 21 dni od daty wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 5.

V. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

VI. Informacje dodatkowe dla klienta:
Dostępność procedury
Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronie internetowej: www.bip.torun.pl.

Uwagi:

 1. Z wnioskiem o pozwolenie na udostępnienie terenów na organizację wydarzenia plenerowego, może wystąpić organizator lub osoba odpowiedzialna za jego realizację.
 2. Zasady i tryb udostępniania terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzeń plenerowych stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 296 PMT z dn. 11 września 2019 r. z późn. zm.
 3. Wzór wniosku o pozwolenie na udostępnienie terenów na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację wydarzenia plenerowego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 296 PMT z dn. 11 września 2019 r. z późn. zm.
 4. Wydarzenie plenerowe może być zorganizowane wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na udostępnienie terenu na jego organizację.
 5. Prowadzenie działalności handlowej w czasie trwania wydarzenia plenerowego wymaga odrębnej zgody wydawanej przez Dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
 6. Rozpatrując wnioski o wydanie pozwolenia na udostępnienie terenu na organizację wydarzenia  plenerowego Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta zasięga opinii innych właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

Załączniki

Powiadom znajomego