W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Osadnicza 22, 22B-22D i ul. Osadnicza

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Osadnicza 22, 22B-22D i ul. Osadnicza
Przetarg na Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toruniu przy ul. Osadniczej 22, 22B, 22C i 22D wraz z udziałem w drodze wewnętrznej
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza Osadnicza 22 - 550.000,- zł, ul. Osadnicza 22B - 450.000,- zł, ul. Osadnicza 22C - 550.000,- zł, ul. Osadnicza 22D - 650.000,- zł
Data przetargu

Przedmiot przetargów:

działki budowlane z obr. 69: 

1) ul. Osadnicza 22  - pow. 0,1346 ha (dz. nr 106/7)

- cena wywoławcza 550.000,- zł, wadium 55.000,- zł

2) ul. Osadnicza 22 B - pow. 0,1002 ha (dz. nr 106/2)

- cena wywoławcza 450.000,- zł, wadium 45.000,- zł

3) ul. Osadnicza 22C -  pow. 0,1348 ha (dz. nr 106/3)

- cena wywoławcza 550.000,- zł, wadium 55.000,- zł

4) ul. Osadnicza 22D - pow. 0,1831 ha (dz. nr 106/4, 104/1)

cena wywoławcza 650.000,- zł, wadium 65.000,- zł 

wraz z udziałem po 1/4 części w drodze wewnętrznej (dz. nr 106/5 i 104/2 o pow. 0,0986 ha) wliczonym w cenę poszczególnych nieruchomości.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości są niezagospodarowane, zachwaszczone, w części zadrzewione i zakrzaczone. Wyjątek stanowią działki 106/4 i 104/1 tworzące w całości jedną działkę budowlaną. Na ich terenie, u podnóża skarpy, posadowiony jest murowany budynek gospodarczy składający się z części z poddaszem o wym. 4,1x 8,2 m oraz części parterowej o wym. 3,3 x  8,5 m. Obiekt nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości musi liczyć się z kosztem jego rozbiórki i usunięcia materiałów porozbiórkowych.        

Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej - ulicy Osadniczej - poprzez drogę wewnętrzną, obejmującą działki nr 104/2 i nr 106/5, przeznaczone do zbycia w udziałach po ¼ części wraz z działkami pod zabudowę.

Uwarunkowania planistyczne:

Nieruchomości położone są na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rudak C’ dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 808/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 111.18-MN1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i przeznaczenie dopuszczalne: „usługi, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna”. Plan miejscowy wskazuje dla części jednostki planistycznej 111.18-MN1 jako strefy ochrony istniejącej skarpy: nakaz zachowania profilu skarpy, nakaz umocnienia zbocza roślinnością zadarniającą, lokalizację zabudowy z uwzględnieniem ochrony stateczności skarpy i maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu. Ponadto plan wskazuje dla części jednostki 111.18-MN1 obejmującej rów melioracyjny, zlokalizowany wzdłuż północnej granicy strefy ochrony istniejącej skarpy – nakaz zapewnienia drożności rowu. Ograniczenia w zagospodarowaniu dotyczą południowej części działek 104/1, 106/3 i 106/4.

Wadia:  

W przetargach mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu,  w drodze jednorazowego przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 11 września 2024 r., włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości (adres), do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić.

Przetarg - licytacja:

Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienia.
Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.
Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Umowa sprzedaży:

Warunkowe umowy sprzedaży nieruchomości objętych użytkiem „Ls” (Lasy), tj. ul. Osadnicza 22B i Osadnicza 22C powinny zostać zawarte w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 11 października 2024 r. Nie później niż do dnia 4 października 2024 r., uczestnik, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży.
Umowy przenoszące własność nieruchomości winny zostać zawarte w terminie 1 miesiąca od daty upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe lub złożenia przez właściwego  nadleśniczego oświadczenia o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu. O terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony na piśmie, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy.  
Umowy sprzedaży nieruchomości nie stanowiących użytku Ls” (Lasy) powinny zostać zawarte w terminie dwóch miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności , których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta może zadecydować o przesunięciu terminu zawarcia umowy. 

REGULAMIN PRZETERGÓW STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kierys, tel. (56) 61-18-593, email: k.kierys@um.torun.pl

Załączniki

ortofotomapa pdf, 613 kB

Powiadom znajomego