W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Mikołaja Kopernika 26 - lokal sprzedany

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Mikołaja Kopernika 26 - lokal sprzedany
Przetarg na na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8 o funkcji magazynowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Mikołaja Kopernika 26
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza 250.000,00 zł; wadium 25.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8 o funkcji magazynowej o powierzchni użytkowej 58,98 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, posadowionego w Toruniu przy ul. Mikołaja Kopernika 26, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 113 o powierzchni 0,0420 ha, w obrębie nr 14, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00015853/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5898/71729 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 213, na drugim piętrze.

OPIS LOKALU:

Lokal niemieszkalny nr 8 składa się z trzech  pomieszczeń, powierzchnia lokalu wynosi 58,98 m2. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. z sieci miejskiej (kaloryfery stalowe), brak instalacji gazowej. W lokalu brak w.c. oraz nie ma  technicznych możliwości podłączenia muszli klozetowej do instalacji wodno-kanalizacyjnej ponieważ piony instalacyjne biegną w innej części budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy od frontu budynku. Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna drewniana. Na ścianach tynk malowany, częściowo brak, boazeria i cegła, na podłogach wylewka betonowa Rzeczoznawca ocenił standard (wyposażenie lokalu) oraz jego stan techniczny jako niski. Lokal w stanie do generalnego remontu.

Lokal na podstawie zaświadczenia o samodzielności z dnia 11 stycznia 2024r.  uzyskał status lokalu samodzielnego, może zatem podlegać wyodrębnieniu z dotychczasowej nieruchomości i być samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego. Lokal nie jest objęty umową najmu, nie jest aktualnie użytkowany,  wcześniej był wykorzystywany jako lokal o funkcji magazynowej.

OPIS BUDYNKU:

Lokal będący przedmiotem sprzedaży usytuowany jest w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Mikołaja Kopernika 26 w centralnej części miasta obejmującej toruńską Starówkę. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się lokal  to obiekt 2- kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, wzniesiony około 1800 r. w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty papą i dachówką. Budynek jest nieocieplony i otynkowany. Elewacja w dobrym stanie.
Stan techniczny budynku średni.
W budynku mieszkalnym o łącznej powierzchni użytkowej 717,29 m2 znajduje się osiem lokali mieszkalnych (w tym do powierzchni lokalu nr 5 doliczona została powierzchnia pralni zaadaptowanej na lokal użytkowy - nabycie od wspólnoty mieszkaniowej) i jeden  lokali niemieszkalny. Zbytych zostało osiem lokali mieszkalnych. W zasobie Gminy pozostaje zatem tylko jeden lokal niemieszkalny.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Nieruchomość przy ul. Mikołaja Kopernika 26 jest położona w obrębie średniowiecznego zespołu miejskiego, wpisanego w dniu 6 grudnia 1997 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  UNESCO oraz do rejestru zabytków Stare i Nowe Miasto decyzją nr A/1372 z  dnia 29 grudnia 1952 r. Wszelkie prace przy budynku dotyczące bryły, elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, w tym, kolorystyki, a także wokół budynku tj. wszelkich ogrodzeń, drzewostanu, zagospodarowania działki itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze wielofunkcyjnym.

 
WARUNKI PRZETARGU:

1)      cena wywoławcza: 250.000,00 zł, 
2)      wadium:  25.000,00 zł.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 3 lipca 2024 r., włącznie.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami  w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Komisja przetargowa w dniu 5 lipca 2024r. stwierdzi dokonanie wpłaty wadium na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego konta i sporządzi wykaz osób, które spełniły ten warunek.

Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
1) wszyscy: dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność prawną: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);
4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ze wskazaniem ograniczenia co do wysokości ceny lub bez ograniczenia kwotowego.

Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych  skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
         
Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Lokal przeszedł przez proces „pierwszego zasiedlenia”, a jego dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od niego.       

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem  - w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich na piśmie konto.
W przypadku braku pisemnego wskazania - najpóźniej w dniu przetargu - rachunku bankowego, na które ma być dokonany zwrot wadium zostanie zwrócone na konto, z którego wpłynęło, o ile przelew został dokonany z konta bankowego.

UMOWA SPRZEDAŻY:

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.

 
KONTAKT: sprawę sprzedaży prowadzi: Iwona Więckowska, te. 56 61-18-401; email: i.wieckowska@um.torun.pl ; Toruń, ul. Grudziądzka 126 B, pokój nr 225.
 

 

 

 

 

 

Załączniki

mapa pdf, 13.11 MB
zdjęcie jpg, 669 kB
zdjęcie jpg, 424 kB
zdjęcie jpg, 1.11 MB

Powiadom znajomego