W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Podgórska 36-40, ul. gen. J. Dwernickiego 3, 3A, 3B

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Podgórska 36-40, ul. gen. J. Dwernickiego 3, 3A, 3B
Przetarg na Sprzedaż czterech nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Podgórskiej 36-40 oraz gen. J. Dwernickiego 3, 3A i 3B
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza od 500.000,00 zł do 800.000,00 zł
Data przetargu
Przedmiot przetargów:

1. Nieruchomość przy ul. Podgórskiej 38-40 o łącznej pow. 0,1969 ha (dz nr 849/5 o pow. 0,0531 ha, dz nr 852/1 o pow. 0,0146 ha i dz nr 852/2 o pow. 0,1292 ha; obręb 67, użytek: RV (Grunty orne), KW nr TO1T/00036054/4)

Cena wywoławcza nieruchomości: 800.000,00 zł brutto
Wadium: 80.000,00 zł

2. Nieruchomość przy ul. Podgórskiej 36 i Gen. Józefa Dwernickiego 3A o łącznej pow. 0,1580 ha (dz. nr 849/4 o pow. 0,0513 ha i dz nr 852/3 o pow. 0,1067 ha; obręb 67, użytek: RV (Grunty orne), KW nr TO1T/00036054/4)

Nieruchomość zbywana wraz z udziałem 1/5 w drodze wewnętrznej stanowiącej dz. nr 852/6 o pow. 0,0377 ha, obręb 67, użytek: Tp (Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych), KW nr TO1T/00149955/5

Cena wywoławcza nieruchomości: 680.000,00 zł brutto
Wadium: 70.000,00 zł

3. Nieruchomość przy ul. Gen. Józefa Dwernickiego 3B o pow. 0,1674 ha (dz nr 852/4 o pow. 0,1674 ha; obręb 67, użytek: RV (Grunty orne), B (Tereny mieszkaniowe), KW nr TO1T/00036054/4)

Nieruchomość zbywana wraz z udziałem 1/5 w drodze wewnętrznej stanowiącej dz. nr 852/6 o pow. 0,0377 ha, obręb 67, użytek: Tp (Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych), KW nr TO1T/00149955/5

Cena wywoławcza nieruchomości: 710.000,00 zł brutto
Wadium: 70.000,00 zł

4. Nieruchomość przy ul. Gen. Józefa Dwernickiego 3 o pow. 0,1079 ha (dz nr 852/5 o pow. 0,1079 ha; obręb 67, użytek: RV (Grunty orne), KW nr TO1T/00036054/4)

Nieruchomość zbywana wraz z udziałem 1/5 w drodze wewnętrznej stanowiącej dz. nr 852/6 o pow. 0,0377 ha, obręb 67, użytek: Tp (Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych), KW nr TO1T/00149955/5

Cena wywoławcza nieruchomości: 500.000,00 zł brutto
Wadium: 50.000,00 zł

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w lewobrzeżnej części miasta, na Osiedlu Rudak, w sąsiedztwie Fortu XV Twierdzy Toruń im. gen. Henryka Dąbrowskiego. Nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane. Nieruchomości są wolne od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Na nieruchomościach znajduje się drzewostan o różnym natężeniu, co do którego w planie miejscowym wprowadzono nakaz ochrony, rozumiany jako zachowanie i wkomponowanie istniejącego zadrzewienia w zagospodarowanie terenu, przy czym dopuszcza się wycinkę zgodnie z przepisami odrębnymi. Na gruntach mogą znajdować się pozostałości po poprzednich zabudowaniach.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości następować będzie zgodnie z przepisami odrębnymi z przyległych dróg publicznych (ul. Podgórska i ul. Gen. J. Dwernickiego) bezpośrednio, bądź poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą działkę nr 852/6, o pow. 0,0377 ha, która sprzedana będzie w udziałach po 1/5 części każdy wraz z działkami opisanymi w poz. 2-4.
Grunty znajdują się w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej (w ul. Podgórskiej bądź ul. Gen. J. Dwernickiego). Wzdłuż granicy północno-zachodniej dz. nr 849/5, nr 852/1 i nr 852/2 przebiega sieć elektroenergetyczna, a przez dz. nr 852/2 nadto sieć teletechniczna i niewielki fragment sieci wodociągowej. Przez działki nr 849/4, nr 852/3 i nr 852/4 przebiega napowietrzna linia energetyczna ze starym słupem na dz. nr 852/4. Na obszarze nieruchomości, w wyniku funkcjonowania terenu jako ogólnodostępnego dla osób trzecich, mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci. 

Przeznaczenie planistyczne:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów znajdują się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Podgórskiej i Gen. Józefa Dwernickiego, obowiązujący na podstawie uchwały nr 694/21 Rady Miasta Torunia z 9 września 2021 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2021 r. poz. 4516) w obrębie jednostki planistycznej  153.19-MN1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Link do strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanych nieruchomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uwarunkowania prawne:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są wolne od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nich. Nie są obciążone hipotekami wpisanymi w dziale IV księgach wieczystych nr TO1T/00036054/4 i TO1T/00149955/5 prowadzonych dla tych nieruchomości.

Informacje przetargowe:

Przetargi odbędą się w dniu 24 września 2024 r. począwszy od godz. 10.00 w kolejności wskazanej powyżej, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Toruń ul. Grudziądzka 126b w sali konferencyjnej na II piętrze, pok. 213. Przetargi te są ponownymi pierwszymi przetargami na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia – BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 19 września 2024 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji, której uczestnik zamierza przystąpić, poprzez oznaczenie adresowe nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone w wysokości nominalnej przelewem na wskazane przez nich konto.


Informacje kontaktowe:

Osoba prowadząca sprawę sprzedaży nieruchomości: Robert Dąbrowski, tel. 56 61-18-491, e-mail: r.dabrowski@um.torun.pl

Załączniki

Mapa pdf, 318 kB

Powiadom znajomego