W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Projektowana CLXXXIX 1-11

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Projektowana CLXXXIX 1-11
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIX 1-11, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 4.750.000,00 zł wadium 475.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIX 1-11, działka geod. nr 132/64 (RV, RVI) o powierzchni 0,5001 ha, działka geod. nr 132/65 (RV, RVI) o powierzchni 0,5032 ha, działka geod. nr 132/66 (RV, RVI) o powierzchni 0,5024 ha, działka geod. nr 132/67 (RV, RVI) o powierzchni 0,5005 ha, działka geod. nr 132/68 (RIVb, RV, RVI) o powierzchni 0,5001 ha, działka geod. nr 132/69 (RIVb, RV, RVI) o powierzchni 0,5021 ha z obrębu nr 54, łączna powierzchnia działek wynosi 3,0084 ha.

Działki zapisane są w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00046188/5.

Cena wywoławcza wynosi 4.750.000,00 zł, wadium 475.000,00 zł.

Cena wywoławcza podana została w wartości brutto, zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126 b, w sali konferencyjnej na I piętrze (s. 115).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr  62 1160 2202 0000 0003 3943 1400  w terminie do 20 marca 2024r. włącznie. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy. 

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto Gminy Miasta Toruń.

Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej  w Toruniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 897/22 Rady Miasta Torunia  z dnia 21 lipca 2022r., działki położone są w granicach jednostki przestrzennej oznaczonej symbolem: 157.14–U3, dla której plan ustala:

 - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej oraz przeznaczenie dopuszczalne: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne.  Przedmiotowy teren jest wyłączony z możliwości zagospodarowania pod funkcje mieszkaniowe integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą z zakresu przeznaczenia podstawowego,
- maksymalna wysokość zabudowy – 15,5 m,
- geometria dachów – dachy płaskie lub spadowe o nachyleniu połaci do 30 stopni,
- zakaz składowania materiałów sypkich i lotnych na otwartym terenie.

Obsługa komunikacyjna

Zgodnie z zapisami planu miejscowego obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się z dróg publicznych – zgodnie z odrębnymi przepisami.  Na obecnym etapie droga dojazdowa jest urządzona w jednostce przestrzennej  157.14-KD(D)15 oraz w części jednostki 157.14-KD(L)14 - ul. Świdnicka. Działki geod. nr  132/64, 132/65, 132/66, 132/67, 132/68 i 132/69 położone są przy ul. Projektowanej CLXXXIX, nie posiadającej nawierzchni utwardzonej. Nie posiada ona statusu drogi publicznej, jednak zgodnie z postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na opisanym obszarze  znajduje się w jednostce planistycznej 157.14-KD(L)14, oznaczonej jako teren komunikacji – droga publiczna – ulica lokalna. Z tego względu w przypadku podjęcia przez nabywcę działań inwestycyjnych na nabytej nieruchomości, Gmina Miasta Toruń, wyrazi zgodę na korzystanie z nieruchomości stanowiącej pas drogowy ul. Projektowanej CLXXXIX (działka nr 132/63) celem wykonania prac budowalnych polegających na utwardzeniu terenu i wykonania dojazdu do nabytej nieruchomości oraz przeprowadzenia działań niezbędnych do realizacji dojazdu. Prace te zostaną przeprowadzone na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości.
Ponadto w przypadku urządzenia zjazdu do nieruchomości jej nabywca przed jego realizacją powinien uzyskać zgodę Gminy Miasta Toruń na lokalizację zjazdu poprzedzoną pozytywną opinią Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Księga wieczysta

W księdze wieczystej KW Nr TO1T/00046188/5 w „Dziale I-SP – Spis praw związanych z własnością” znajduje się wpis dot. ograniczonego prawa rzeczowego: „każdemu właścicielowi nieruchomości oznaczonej numerami działki 77 przysługuje służebność gruntowa przejścia i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną numerem działki 82 wchodzącą w skład nieruchomości zapisanej  w KW NR 31549. Służebność wykonywana będzie po pasie terenu obejmującym istniejącą drogę oraz części działki 82 sięgającą od krawędzi drogi do jej granicy z działkami 80-79, zgodnie z treścią i na podstawie paragrafu 5 aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2003r. Rep. A Nr 8801/2003” oraz w „Dziale III - Prawa, roszczenia
i ograniczenia” znajdują się wpisy dot. ograniczonego prawa rzeczowego:
a.       „nieograniczona w czasie służebność przesyłu  polecająca na: 1) znoszeniu istnienia posadowionych na działce nr 10/3 urządzeń elektroenergetycznych; 2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń  i instalacji elektroenergetycznych (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne) wraz  z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością; - zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do umowy”,
b.      „nieograniczona w czasie służebność przesyłu, która wykonywania będzie pasem gruntu o łącznej powierzchni 34 m2- 0,5 m2 na działce 132/43 i 33,5 m2 na działce 132/46 – zgodnie z załącznikami mapowymi, polegająca na prawie do: 1) wybudowania i trwałego utrzymywania: ½ rozdzielni kablowej na działce nr 132/43 (załącznik nr 1) oraz ½ rozdzielni kablowej (załącznik nr 3) linii NN i SN służących do przesyłu energii elektrycznej  oraz małogabarytowej stacji transformatorowej na działce 132/46 (załącznik nr 2), 2) korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń  i instalacji elektroenergetycznych (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne) wraz  z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
Opisane powyżej służebności nie są wykonywane na zbywanych nieruchomościach.

Infrastruktura techniczna

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej i gazowej  zlokalizowanej w przyległym pasie drogowym – ul. Świdnickiej.

Opis nieruchomości

Zbywane grunty są niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami (samosiejki) położone powyżej poziomu sąsiednich nieruchomości m.in. od strony ul. Świdnickiej / Przelot. W sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane (przeznaczone w planie miejscowym pod usługi / działalność gospodarczą), siedziby firm, magazyny (istniejące i w trakcie budowy) nieco dalej przy ul. Przelot zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W odległości ok. 800 m (w rejonie ul. Przelot / Odległej) duże obiekty magazynowe – centra dystrybucji. Przystanki komunikacji samochodowej przy ul. Przelot, w dalszej odległości rozwinięta baza handlowo-usługowa. Wzdłuż południowej granicy działki nr 132/64 i przyległej do niej sąsiedniej działki nr 132/47 mocno ”ścięto” skarpę i wybrano ziemię.

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w widłach Strugi Toruńskiej i Strugi Lubickiej. Jest to teren wododziałowy pomiędzy zlewniami tych rzek.
Od północy tereny inwestycyjne ograniczone są doliną Strugi Toruńskiej prawego dopływu Wisły, natomiast na południe od terenów inwestycyjnych – w rejonie ulicy Przesmyk przepływa Strugą Lubicką prawy dopływ Drwęcy. Z uwagi na zróżnicowaną budowę geologiczną i warunki wodne, na etapie projektowania konkretnej zabudowy oraz infrastruktury technicznej zaleca się wykonanie szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich w celu dokładniejszego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia poszczególnych obiektów budowlanych, w tym przede wszystkim w nawiązaniu do ich wymagań konstrukcyjnych.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.
 

Umowa sprzedaży

Prezydent Miasta Torunia zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od  dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127, przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konta.

Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

KONTAKT: Regulamin przetargu i szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pok. 225, tel. (0-56) 61-18-401. Sprawę sprzedaży nieruchomości prowadzi Iwona Więckowska

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego