W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Gen. J. Dwernickiego 7A

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Gen. J. Dwernickiego 7A
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy ul. Gen. J. Dwernickiego 7A
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 580 000,00 zł brutto; wadium 58 000,00 zł
Data przetargu

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość położona w Toruniu, przy ul. Gen. Józefa Dwernickiego 7A, obręb 67, dz. nr 852/12, o pow. 0,1313 ha, użytek RV-grunty orne.

Księga wieczysta KW nr TO1T/00036054/4. W działach III i IV księgi wpisów brak.

Cena wywoławcza nieruchomości: 580 000,00 zł brutto (w tym podatek od towarów i usług według stawki 23 %).
Wadium: 58 000,00 zł.

Przeznaczenie planistyczne:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i Gen J. Dwernickiego (Uchwała RMT Nr 694/21 z dnia 09.09.2021 r.) nieruchomość znajduje się w granicach jednostki: 153.19-MN1 o przeznaczeniu podstawowym: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” oraz przeznaczeniu dopuszczalnym: „istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na dz. nr 851/1, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna”.
W planie miejscowym wprowadzono nakaz ochrony istniejącego drzewostanu, rozumiany jako zachowanie i wkomponowanie istniejącego zadrzewienia w zagospodarowanie terenu, przy czym dopuszcza się wycinkę zgodnie z przepisami odrębnymi.
Grunt znajduje się w granicach strefy IV ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego elementów zewnętrznego pierścienia fortyfikacji Twierdzy Toruń. Przedmiotem ochrony w strefie są obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, nie będące przedmiotem sprzedaży.          Szczegółowe ustalenia planu zawarte są w treści powołanej uchwały Rady Miasta Torunia. 
Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik powinien we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanych przedsięwzięć oraz ich zgodność z przepisami odrębnymi.


Opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się w lewobrzeżnej części Torunia, na Osiedlu Rudak, w sąsiedztwie Fortu XV Twierdzy Toruń im. gen. Henryka Dąbrowskiego, zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych  i terenów zielonych. Nieruchomość ma nieregularny kształt trójkąta, jest zadrzewiona, zakrzaczona i niezabudowana. 
Obsługa komunikacyjna nieruchomości następować będzie zgodnie z przepisami odrębnymi z przyległych dróg publicznych. 
Nieruchomość jest nieuzbrojona. Sieci elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna znajdują się w ul. Gen. J. Dwernickiego. Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna, co aktualnie ogranicza zakres jej zabudowy. Z informacji Spółki Energa Operator S.A. wynika, że jest to czynna linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej FORT 15 wybudowana w 1985 r. Zdaniem Spółki od chwili pierwotnej budowy urządzenia upłynął ponad 30-letni okres nieprzerwanego posiadania, a zatem wszelkie inwestycje związane z przebudową linii mogą być zrealizowane wyłącznie na wniosek o usunięcie kolizji, na koszt wnioskodawcy. Nie wyklucza się istnienia na działce innych przyłączeń, sieci bądź urządzeń nie ujawnionych na mapie. 
Według informacji Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. w Toruniu w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2026” nie zostały przewidziane nakłady finansowe na wybudowanie ulicznych bocznych fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Dwernickiego 1B-7A. Zaopatrzenie w wodę działek przyległych do ul. Dwernickiego możliwe będzie z istniejących przewodów wodociągowych w tej ulicy, a budowa przyłączy wodociągowych nastąpić może po wydaniu przez Toruńskie Wodociągi warunków technicznych na koszt i staraniem przyszłych właścicieli nieruchomości gminnej. 
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne bądź zabudowa terenu wymagają uzgodnienia przez inwestora z gestorami sieci w zakresie  możliwości i warunków zaopatrzenia w media, sposobu zagospodarowania gruntu zajętego przez sieci lub urządzenia i w razie konieczności dyslokacji ich staraniem i na koszt inwestora.      
W wyniku funkcjonowania terenu jako ogólnodostępnego dla osób trzecich, mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci. 

Informacje przetargowe:

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B, w sali konferencyjnej na I piętrze - pokój nr 115
W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, jednorazowym przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. włącznie. Wpłacone wadium uprawnia tylko do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Miasta Toruń.
Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości (adres), do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem na wskazane przez nich konto.
Umowa sprzedaży nieruchomości winna być zawarta do dnia 29 grudnia 2023 r. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Torunia może z ważnych powodów odwołać przetarg. 
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z Regulaminem przetargu. 

Dane kontaktowe: tel: 56 611 8491, wgn@um.torun.pl. 

Załączniki

ogłoszenie docx, 19 kB
Mapa mpzp pdf, 137 kB
mapa pdf, 93 kB

Powiadom znajomego