W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Projektowana CLXXXIX 1-19

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Projektowana CLXXXIX 1-19
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIX 1-19, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - (rejon ul. Gminnej i Świdnickiej).
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza od 800.000,00 zł do 4.750.000,00 zł wadium od 80.000,00 zł do 475.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargów jest 5 następujących nieruchomości położonych w Toruniu przy:

1.   ul. Projektowanej CLXXXIX 19, działka geod. nr 132/59 (RIVb, RV, RVI) z obrębu nr 54 o powierzchni 0,5020 ha, cena wywoławcza wynosi 800.000,00 zł, wadium 80.000,00 zł,

2.   ul. Projektowanej CLXXXIX 17, działka geod. nr 132/60 (RV, RVI) z obrębu nr 54 o powierzchni 0,5001 ha, cena wywoławcza wynosi 830.000,00 zł, wadium 83.000,00 zł,

3.   ul. Projektowanej CLXXXIX 15, działka geod. nr 132/61 (RV, RVI) z obrębu nr 54 o powierzchni 0,5006 ha, cena wywoławcza wynosi 830.000,00 zł, wadium 83.000,00 zł,

4.    ul. Projektowanej CLXXXIX 13, działka geod. nr 132/62 (RV, RVI) z obrębu nr 54 o powierzchni 0,5001 ha, cena wywoławcza wynosi 830.000,00 zł, wadium 83.000,00 zł,

5.    ul. Projektowanej CLXXXIX 1-11, działka geod. nr 132/64 (RV, RVI) o powierzchni 0,5001 ha, działka geod. nr 132/65 (RV, RVI) o powierzchni 0,5032 ha, działka geod. nr 132/66 (RV, RVI) o powierzchni 0,5024 ha, działka geod. nr 132/67 (RV, RVI) o powierzchni 0,5005 ha, działka geod. nr 132/68 (RIVb, RV, RVI) o powierzchni 0,5001 ha, działka geod. nr 132/69 (RIVb, RV, RVI) o powierzchni 0,5021 ha z obrębu nr 54,  łączna powierzchnia działek wynosi 3,0084 ha, cena wywoławcza wynosi 4.750.000,00 zł., wadium 475.000,00 zł.

 

Działki wymienione w pkt. 1-5 zapisane są w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00046188/5.

Ceny wywoławcze podane zostały w wartości brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126 b, w sali konferencyjnej na
I piętrze (s. 115).

W przetargach mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 15 listopada 2023r. włącznie.Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działek do licytacji których uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.

Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.


Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej  w Toruniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 897/22 Rady Miasta Torunia  z dnia 21 lipca 2022r., działki położone są
w granicach jednostki przestrzennej oznaczonej symbolami:
1.      157.14-U1- działki nr 132/59, 132/60, 132/61, 132/62
2.      157.14–U3 – działki nr 132/64, 132/65, 132/66, 132/67, 132/68 i 132/69.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:157.14-U1 i 157.14-U3 plan ustala:
 - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej oraz przeznaczenie dopuszczalne: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne.  Przedmiotowy teren jest wyłączony z możliwości zagospodarowania pod funkcje mieszkaniowe integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą z zakresu przeznaczenia podstawowego,
- maksymalna wysokość zabudowy – 15,5 m,
- geometria dachów – dachy płaskie lub spadowe o nachyleniu połaci do 30 stopni,
- zakaz składowania materiałów sypkich i lotnych na otwartym terenie,
- nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 3,0m, wzdłuż granicy pomiędzy terenem 157.14-U1, a terenem 157.14-ZP7 oraz dla terenu 157.14-U1 w rejonie skarpy oznaczonej na rysunku planu – nakaz wprowadzenia zieleni stabilizującej,
- zakaz składowania materiałów sypkich i lotnych na otwartym terenie.Obsługa komunikacyjna

Zgodnie z zapisami planu miejscowego obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się z dróg publicznych – zgodnie z odrębnymi przepisami. Na obecnym etapie droga dojazdowa jest urządzona w jednostce przestrzennej  157.14-KD(D)15 oraz w części jednostki 157.14-KD(L)14 - ul. Świdnicka, co oznacza, że zapewniona jest obsługa komunikacyjna czterech działek gminnych: 132/59, 132/60, 132/61 i 132/62, położonych w jednostce 157.14-U1, przy czym dostęp do tych działek jest nieurządzony. Natomiast droga dojazdowa do działek nr 132/64, 132/65, 132/66, 132/67, 132/68 i 132/69 aktualnie nie jest urządzona i dojazd może następować z przyległych dróg publicznych na warunkach ustalonych z Miejskim Zarządem Dróg. Gmina Miasta Toruń wyrazi zgodę na dysponowanie nieruchomościami gminnymi na potrzeby urządzenia i wykorzystania jako drogi dojazdowej. 

 

Opis nieruchomości

Zbywane grunty są niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami (samosiejki) położone powyżej poziomu sąsiednich nieruchomości m.in. od strony ul. Świdnickiej / Przelot. W sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane (przeznaczone w planie miejscowym pod usługi / działalność gospodarczą), siedziby firm, magazyny (istniejące i w trakcie budowy) nieco dalej przy ul. Przelot zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W odległości ok. 800 m (w rejonie ul. Przelot / Odległej) duże obiekty magazynowe – centra dystrybucji. Przystanki komunikacji samochodowej przy ul. Przelot, w dalszej odległości rozwinięta baza handlowo-usługowa. Wzdłuż południowej granicy działki nr 132/64 i przyległej do niej sąsiedniej działki nr 132/47 mocno ”ścięto” skarpę i wybrano ziemię.
Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w widłach Strugi Toruńskiej i Strugi Lubickiej. Jest to teren wododziałowy pomiędzy zlewniami tych rzek.
Od północy tereny inwestycyjne ograniczone są doliną Strugi Toruńskiej prawego dopływu Wisły, natomiast na południe od terenów inwestycyjnych – w rejonie ulicy Przesmyk przepływa Strugą Lubicką prawy dopływ Drwęcy. Z uwagi na zróżnicowaną budowę geologiczną i warunki wodne, na etapie projektowania konkretnej zabudowy oraz infrastruktury technicznej zaleca się wykonanie szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich w celu dokładniejszego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia poszczególnych obiektów budowlanych, w tym przede wszystkim w nawiązaniu do ich wymagań konstrukcyjnych.

 

Infrastruktura techniczna

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej i gazowej  zlokalizowanej w przyległym pasie drogowym – ul. Świdnickiej.

 

Umowa sprzedaży

1. Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie do  dnia 29 grudnia 2023r. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy.

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3.  Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127, przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konta.

4.Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

 

Dane kontaktowe: sprawę sprzedaży nieruchomości prowadzi Iwona Więckowska, tel. 56 61-18-401, e-mail: i.wieckowska@um.torun.pl Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 225, II piętro.

Załączniki

ortofotomapa pdf, 13.11 MB
mapa pdf, 13.12 MB

Powiadom znajomego