W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rudacka 50B-50C

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Rudacka 50B-50C
Przetarg na II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 50B-50C
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 300.000 zł. Wadium 20.000 zł.
Data przetargu

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Toruniu (obręb nr 67) przy ul. Rudackiej 50B-50C, oznaczona jako działki geodezyjne nr 220/9 (użytek gruntowy „B – tereny mieszkaniowe”) i nr 232/12 (użytek gruntowy „LsIV – lasy”) o łącznej powierzchni 0,0861 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00015972/2.

Cena wywoławcza: 300.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium: 20.000 zł.

W księdze wieczystej KW Nr TO1T/00015972/2 prowadzonej m.in. dla działek gruntu nr 220/9 i nr 232/12, w „Dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia” wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o następującej treści: „służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę oznaczoną numerem 19/13 o pow. 0,1402 ha na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego gruntu położonego w Toruniu przy ulicy Rudackiej Nr 50, oznaczonego numerami działek 19/1 i 19/2, wpisanego w KW nr 25976. Zgodnie z treścią §3 umowy z dnia 05.01.2001 r.”. Ww. służebność gruntowa nie jest wykonywana na działkach nr 220/9 i nr 232/12.  

Przeznaczenie planistyczne:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla  obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 419/20 RMT z dnia 23.07.2020 r. ww. działki gruntu znajdują się w granicach jednostki planistycznej 128.18-MN3, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” oraz przeznaczenie dopuszczalne: „istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi wbudowane, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna". Szczegółowe ustalenia ww. planu miejscowego zawarte są w treści powołanej Uchwały Rady Miasta Torunia.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami: niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem mieszkalnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej (murowanym) w 1900 roku, o powierzchni zabudowy 82,00 m2 i powierzchni użytkowej 60,39 m2, oraz niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 3 m2. Budynki są w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikującym je do rozbiórki. Na budynek mieszkalny, w 2017 roku, przewróciło się drzewo, które zniszczyło konstrukcję budynku. Od tego czasu budynek stanowi pustostan i jest wolny od umów najmu, czy dzierżawy. Budynki znajdują się w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Nabywca nieruchomości oświadczy w akcie notarialnym, iż przyjmuje ten fakt do wiadomości.

Wzdłuż granicy północnej działki nr 220/9 znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych oraz ogrodzenie drewniane sztachetowe. W granicach działek znajdują się również inne elementy ogrodzeń i częściowo rozebrane drewniane szopki. W granicach działek mogą znajdować się również inne pozostałości np. obiektów budowlanych, utwardzeń, infrastruktury podziemnej.

Realizacja zabudowy na działce nr 232/12, oznaczonej jako użytek gruntowy "LsIV - lasy”, wymagać będzie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, tj. zgody na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 37a ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu gruntu. 

Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku mieszkalnym była zasilana z własnego ujęcia wody, a odbiór nieczystości odbywał się do zbiornika bezodpływowego. Zgodnie z oznaczeniami mapy zasadniczej w graniach działki nr 220/9 znajdują się dwa zbiorniki - szamba, do których włączony jest przewód kanalizacyjny kdD200 obsługujący budynek na działce nr 222. W sąsiadującej działce gminnej nr 248 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Sieci wodociągowa i gazowa przebiegają w ulicy Rudackiej.

Dostęp nieruchomości do drogi publicznej odbywać się będzie przez gminną działkę nr 248 (użytek gruntowy "dr-drogi"), która w obowiązującym planie miejscowym przeznaczona jest pod publiczny ciąg pieszo-jezdny i oznaczona jako jednostka planistyczna 128.18-KD(x)4.  

Informacje przetargowe:

II ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 06.02.2024 r. o godz. 12.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B, w sali nr 115 – I piętro.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu,    w formie jednorazowego przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400  w terminie do dnia 30.01.2024 r. włącznie, z dopiskiem „wadium Rudacka 50B-50C”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem  - w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich – pisemnie - konto. W przypadku braku pisemnego wskazania - najpóźniej w dniu przetargu - rachunku bankowego, na które ma być dokonany zwrot, wadium zostanie zwrócone na konto, z którego wpłynęło (o ile przelew został dokonany z konta bankowego).

Umowa sprzedaży nieruchomości:

Nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uczestnik, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie do dnia 15.04.2024 r. W przypadku wyjątkowych okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu terminu zawarcia umowy. W przypadku nieskorzystania, w ustawowym terminie, przez Skarb Państwa z przysługującego mu prawa pierwokupu, zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony o terminie zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy przenoszącej własność nieruchomości. Umowa przenosząca własność nieruchomości powinna być zawarta w terminie do dnia 30.04.2024 r., jednakże nie wcześniej niż po upływie terminu, w którym może być wykonane przez Skarb Państwa prawo pierwokupu. Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Miasta Torunia może ten termin przesunąć. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Jeżeli umowa przenosząca własność nieruchomości nie zostanie zawarta z powodu skorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa, wadium zostanie zwrócone zwycięzcy przetargu niezwłocznie po otrzymaniu przez Gminę Miasta Toruń oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz innymi przepisami odrębnymi.

Dane kontaktowe: tel. 56 611 85 28, 56 611 85 90, wgn@um.torun.pl.

Oględziny nieruchomości można przeprowadzić po wcześniejszym umówieniu się z administratorem w ZGM - tel. 660 447 036.

Rozstrzygnięcie II przetargu:

II ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 06.02.2024 r. z ceną wywoławczą 300.000 zł i zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu przystąpił jeden licytujący. Wylicytowana cena wyniosła 303.000 zł. 

Załączniki

Powiadom znajomego