W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Zimowa 67-69

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Zimowa 67-69
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Zimowej 67-69
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1.700.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość położona w Toruniu przy ul. Zimowej 67-69. W skład nieruchomości wchodzą cztery działki geodezyjne o łącznej pow. 0,3250 ha
1) dz. nr 294/1 o pow. 0,2353 ha, obręb 66, użytek: ŁIV (Łąki trwałe), KW nr TO1T/00000339/5,
2) dz. nr 299/2 o pow. 0,0001 ha, obręb 66, użytek: Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy), KW nr TO1T/00000339/5,
3) dz. nr 293/2 o pow. 0,0827 ha, obręb 66, użytek: ŁIV (Łąki trwałe), KW nr TO1T/00010070/4,
4) dz. nr 295/2 o pow. 0,0069 ha, obręb 66, użytek: Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy), KW nr TO1T/00035184/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.700.000,00 zł brutto
Wadium: 200.000,00 zł

Przetarg jest trzecim przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona na Stawkach w ich wschodniej części, posiada regularny kształt zbliżony do trapezu, jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta intensywnie roślinnością niską i drzewami. Nieopodal są zlokalizowane osiedla zabudowy jednorodzinnej Rudaka (od strony północnej) oraz powstające Osiedle Cztery Pory Roku (od strony południowo-zachodniej). Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Ze względu na wieloletnie funkcjonowanie nieruchomości jako ogólnodostępnej dla osób trzecich, na obszarze tym mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci i strefy zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

    Nieruchomość jest częściowo uzbrojona w liniowe urządzenia infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, gazowa zlokalizowane w przyległych drogach, sieć elektroenergetyczna i wodociągowa są aktualnie projektowane). Dojazd do nieruchomości aktualnie nie jest urządzony. Następuje za pośrednictwem drogi publicznej - ulicy Zimowej o charakterze drogi gruntowej o nieutrwalonym przebiegu, a docelowo będzie realizowany za pośrednictwem ul. Cztery Pory Roku (obecnie nie posiadającej statusu drogi publicznej) oraz ulicy Zimowej (o zmienionym zgodnie z m.p.z.p. przebiegu). Prezydent Miasta Torunia wyrazi zgodę na korzystanie z nieruchomości niezbędnych dla dojazdu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (m.in. dz. nr 400, 431, 432, 294/3, 398), w tym również w celu urządzenia wjazdu na nieruchomość, na warunkach uzgodnionych z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu.

Przez nieruchomość przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej:
1) sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 250 zlokalizowana w ulicy Zimowej oraz na dz. nr 295/2 będącej przedmiotem przetargu, stanowiąca własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;
2) kanał kanalizacji deszczowej DN 600 i DN 300 położony na dz. nr 293/2 i 294/1, znajdujący się w dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg;
3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 KV, której właścicielem jest ENERGA -OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku.
Nie wyklucza się również istnienia innych przyłączy i sieci infrastruktury technicznej, które nie zostały ujawnione na mapie zasadniczej. 

Przeznaczenie planistyczne:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu, obowiązujący na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 511/20 z 19 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 5680). Jest ona zlokalizowana w obrębie jednostki planistycznej 140.19.-MW2, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” i przeznaczenie dopuszczalne: „usługi w parterach budynków wielorodzinnych, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna”. 


Link do strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanych nieruchomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uwarunkowania prawne:

Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z niech. Nie jest obciążona hipotekami wpisanymi w działach IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla tej nieruchomości.

W Dziale III księgi wieczystej TO1T/00035184/7 znajdują się następujące wpisy:
1) Tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z KW nr 12164: służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu częścią nieruchomości – działką nr 4/38 stanowiącą drogę dojazdową do ul. Artyleryjskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 4/33 w KW nr 58627.
2) Tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z KW nr 12164: służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu częścią nieruchomości – działką nr 4/38 stanowiącą drogę dojazdową do ul. Artyleryjskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 4/34 w KW nr 58738.
3) Przy odłączeniu z KW nr 53787 działki nr 4/75 tu przeniesiono do współobciążenia: służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki 4/13 o pow. 0,0565 ha zapisanej w KW nr 53973, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 4/25 (w KW 53787) i nr 7/17 (w KW nr 53961).
4) Na rzecz każdoczesnego właściciela działki 4/13 o pow. 0,0565 ha zapisanej w KW nr 53973, polegająca na prawie odprowadzania mediów przez działki nr 4/25 (w KW 53787) i nr 7/17 (w KW nr 53961).
5) Wzmianka o wpisie do rejestru zabytków Fortu Kolejowego w Toruniu, ul. Rudacka 15-23, działka 22/1 (obręb 66, arkusz mapy 209);
6) Trwały Zarząd na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dla działek wymienionych w treści wpisu
7) Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku, polegająca na: 1) znoszeniu istnienia posadowionych na działce nr 221 o pow. 0,0027 ha urządzeń elektroenergetycznych w postaci ST Roweckiego, służących do przesyłu energii elektrycznej, 2) prawie korzystania z nieruchomości obciążone w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
8) Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na 1) prawie do korzystania z działek o numerach: 186/1 o pow. 0,3459 ha, 290/2 o pow. 0,2181 ha i 292/3 o pow. 0,0572 ha, w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej 15kV (...), wymiany słupa SN 15kV (…) zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, 2) znoszeniu istnienia posadowionych na działkach o numerach: 186/1 o pow. 0,3459 ha, 290/2 o pow. 0,2181 ha i 292/3 o pow. 0,0572 ha, urządzeń elektroenergetycznych o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu, 3) znoszeniu istnienia posadowionych na działkach o numerach: 186/1 o pow. 0,3459 ha, 290/2 o pow. 0,2181 ha i 292/3 o pow. 0,0572 ha, urządzeń elektroenergetycznych, 4) prawie do korzystania z działek o numerach: 186/1 o pow. 0,3459 ha, 290/2 o pow. 0,2181 ha i 292/3 o pow. 0,0572 ha, w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o których mowa w pkt 1, 2 i 3 (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajętym przez służebność. 
Powyższe służebności i obciążenia nie dotyczą i nie są wykonywane na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.

Informacje przetargowe:

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Toruń ul. Grudziądzka 126b w sali konferencyjnej na I piętrze, pok. 115.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, jednorazowym przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia – BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 14 września 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek „wadium Zimowa 67-69”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone w wysokości nominalnej przelewem na wskazane przez nich konto.


Informacje kontaktowe:

Osoba prowadząca sprawę sprzedaży nieruchomości: Robert Dąbrowski, tel. 56 61-18-491, e-mail: r.dabrowski@um.torun.pl

Załączniki

Ortofotomapa jpg, 3.49 MB

Powiadom znajomego