W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Włocławska 103 i Łódzka 148

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Włocławska 103 i Łódzka 148
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 103 i Łódzkiej 148
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza Włocławska 103: 509 000,00 zł; Łódzka 148: 340 000,00 zł
Data przetargu

Przedmiot przetargu

Nieruchomość położona w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 103, działka nr 653/5, obręb 66, o pow. 0,1450 ha, użytek gruntowy: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, wpisana do księgi wieczystej KW nr TO1T/00085545/1.

Cena wywoławcza: 509 000,00 zł; wadium 50 900,00 zł.

Nieruchomość położona w Toruniu, przy ul. Łódzkiej 148, działka nr 653/4, obręb 66, o pow. 0,0822 ha, użytek gruntowy: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, wpisana do księgi wieczystej KW nr TO1T/00085545/1. 

Cena wywoławcza: 340 000,00 zł; wadium 34 000,00 zł. 

Przeznaczenie planistyczne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miasta Torunia nr 631/21 z dnia 13.05.2021 r.) nieruchomość:

ul. Włocławska 103: znajduje się w jednostce 77.19-MN/U3 o przeznaczeniu podstawowym "teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej".

ul. Łódzka 148: znajduje się w jednostce 77.19-U4 o przeznaczeniu podstawowym "teren zabudowy usługowej". 

Szczegółowe ustalenia planu zawarte są w powołanej uchwale. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik powinien we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanych przedsięwzięć oraz ich zgodność z przepisami odrębnymi.

Opis nieruchomości

Nieruchomości położone są w lewobrzeżnej części miasta, na Osiedlu Stawki. W sąsiedztwie znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty usługowo-handlowe oraz grunty niezabudowane.
Nieruchomości są niezabudowane, o kształcie prostokąta. Na nieruchomościach znajduje się drzewostan o różnym natężeniu, co do którego w miejscowym planie wprowadzono nakaz ochrony, rozumiany jako zachowanie i wkomponowanie istniejącego zadrzewienia w zagospodarowanie terenu, przy czym dopuszcza się wycinkę zgodnie z przepisami odrębnymi. Grunty są częściowo zakrzaczone. 
W części nieruchomości przy ul. Włocławskiej 103 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV, w związku z którą w miejscowym planie przewidziano pas ograniczonego użytkowania terenu o szerokości po 20 m w obie strony od osi linii, zgodnie z przepisami odrębnymi. Omawiany pas ograniczonego użytkowania terenu obejmuje także część nieruchomości przy ul. Łódzkiej 148. Nadto przez nieruchomość przy ul. Włocławskiej przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV, skutkująca wyznaczeniem pasa technicznego o szerokości po 6,5 m w obie strony od osi linii. Wzdłuż południowej granicy dz. nr 653/5 przebiega linia niskiego napięcia.   

Nieruchomość położona przy ul. Łódzkiej 148 posiada od strony północnej dostęp do drogi publicznej – ul. Łódzkiej, poprzez drogę serwisową (dz. nr 653/1) o nawierzchni asfaltowej z urządzonym ciągiem pieszym. Nieruchomość przy ul. Włocławskiej 103 posiada od strony południowej, dostęp do drogi publicznej, poprzez  działkę nr 653/3 do ulicy Włocławskiej (dz. nr 690).
Grunty znajdują się w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do każdoczesnego nieodpłatnego udostępnienia nabywanego gruntu właścicielowi infrastruktury w celu dokonywania prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii oraz przyłączania nowych inwestycji do już istniejących sieci. 
Na obszarze nieruchomości, w wyniku funkcjonowania terenu jako ogólnodostępnego dla osób trzecich, mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci. 

Informacje przetargowe

Przetargi odbędą się w dniu 28 marca 2023 r. od godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Grudziądzkiej 126B, w sali nr 115, w kolejności wskazanej powyżej.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu w drodze jednorazowego przelewu na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 22 marca 2023r. włącz­nie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega prze­padkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał. 
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu – zwrócone przele­wem w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich na piśmie konto.

Informacje kontaktowe

Informacje o przetargach udzielane są pod adresem email: k.wesolowska@um.torun.pl oraz tel. (56) 611 85 81.

Załączniki

mapa png, 337 kB

Powiadom znajomego