W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej - opis procedury

Opis procedury dotyczącej wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (procedura wynika z Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z dnia 07.08.2018 r., poz. 1496).

Procedura:

 1. Złożenie do Rady Miasta Torunia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej (wydziałem prowadzącym sprawę w Urzędzie Miasta Torunia jest Wydział Architektury i Budownictwa).
 2. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca ma 14 dni na ich uzupełnienie (od momentu wezwania do uzupełnienia). Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez dalszego rozpatrzenia.
 3. Publikacja kompletnego, spełniającego wymogi formalne wniosku wraz z informacją o sposobie i terminie składania do niego uwag.
 4. Termin 21 dni na składanie uwag do wniosku oraz termin 21 dni na składanie opinii i uzgodnień przez właściwe instytucje.
 5. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Torunia o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej - w ciągu 60 dni od dnia publikacji kompletnego wniosku na stronie BIP (maksymalnie w ciągu 90 dni w uzasadnionych przypadkach).

  Wnioski pozostające bez rozpatrzenia nie są publikowane.

  Wnioski spełniające wymagania formalne są publikowane i wymagają przeprowadzenia powyższej procedury.

Zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy: wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.1, zamieszcza ten wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy, a jeżeli gmina nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, określając formę, miejsce i termin składania uwag do wniosku, liczony od dnia zamieszczenia.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na wniosek lub w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie obowiązków wynikających między innymi z art. 10, art. 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami).

Pana/i dane mogą być przekazywane wyłącznie w niezbędnym zakresie innym stronom postępowania lub instytucjom uzgadniającym. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Polski i Unii Europejskiej wyłącznie w przypadku, kiedy inne strony postępowania mają tam adres zamieszkania lub siedzibę.

Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany dla kategorii archiwalnej, określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zmianami).

Ma Pan/i prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii [zawsze]
 2. Poprawienia swoich danych [zawsze]
 3. Ograniczenia przetwarzania danych
  Ma Pan/i prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
  - przekonania Pana/i, że posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
  - gdy nie chce Pan/i usunięcia danych bo będą one Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  - trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/i, że Pana/i dane przetwarzane są niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat złożenia żądania znajdują się na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej: www.bip.torun.pl; udziela ich także Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres e-mail iod@um.torun.pl lub udać się do siedziby organu w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.

Przed realizacją Pana/i uprawnień konieczne będzie potwierdzenie Pana/i tożsamości (dokonanie Pana/i identyfikacji).

W tutejszym wydziale będą przetwarzane następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego), elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail, numer telefonu), informacje dotyczące zamieszkania (adres). Pana/i dane osobowe uzyskano z ewidencji gruntów i budynków, ewidencji ludności, innych rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Torunia lub ze złożonego wniosku.


ZAWIADOMIENIA O LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH W TRYBIE USTAWY O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496, ze zmianami) Prezydent Miasta Torunia zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. wniosków w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r poz. 123, ze zmianami ) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia danego wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (lub nazwę) i adres składającego uwagi, przedmiot uwagi oraz oznaczenie wniosku, którego one dotyczą.

Powiadom znajomego