W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Ludności i Sprawy Obronne

Jednostka prowadząca
Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia
Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń;
Telefon: 56 611 93 00, fax 56 611 93 17;
E-mail: wol@um.torun.pl

Znajdujący się w strukturze Urzędu Miasta Torunia Wydział Ochrony Ludności prowadzi działania z zakresu zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia masowego dla życia lub zdrowia ludzi, mienia w wielkich rozmiarach i środowiska oraz z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i spraw obronnych.

Wybrane akty prawne na podstawie których prowadzone są działania Urzędu Miasta Torunia w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych:

 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.;
 • Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. ;
 • Ustawa o stanie wyjątkowym z dnia 21 czerwca 2002 r.;
 • Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r.;
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r.;
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5.06.1998 r.;
 • Ustawa o strażach gminnych z dnia 28.08.1997 r. ;
 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r.;
 • Ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 24.07.2015 r.;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.;
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r.;
 • Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10.06.216 r.;
 • Ustawa o obronie ojczyzny z dnia 11.03.2022 r.;
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r.;
 • Ustawa Prawo atomowe z dnia 29.11.2000 r.;
 • Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.;

  Struktura organizacyjna i zakres działania Wydziału Ochrony Ludności (WOL) Urzędu Miasta Torunia (UMT):

  Wydział Ochrony Ludności UMT składa się z
 1. Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) pod kierownictwem kierownika TCZK;
 2. Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (ROLiSO) pod kierownictwem kierownika ROLiSO;
  oraz
 3. stanowisk pracy pozostających pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora WOL.


I. Najważniejsze zadania realizowane przez TCZK:

 1.  pełnienie na rzecz miasta i powiatu toruńskiego całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
  Całodobowo:
  Tel.: 56 61 19 310
  Fax: 56 61 19 333
  E-mail: tczk@um.torun.pl
 2. organizowanie, zapewnienie funkcjonowania i uruchamianie systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach na terenie miasta;
 3. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi na terenie miasta i powiatu toruńskiego akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 4. budowa systemów monitoringu wizyjnego miasta oraz nadzorowanie jego prawidłowego działania, prowadzenie dokumentacji monitoringu wizyjnego;
 5. współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi funkcjonującymi na terenie miasta w zakresie budowy i funkcjonowania monitoringów osiedlowych;
 6. opracowanie i aktualizowanie planu zarządzania kryzysowego miasta oraz wdrażanie dokumentacji operacyjnej i planistycznej w zakresie zarządzania kryzysowego;
 7. zapewnienie funkcjonowania Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym realizowanie zadań związanych z działaniem Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 8. prowadzenie postępowań w sprawie zgromadzeń uproszczonych i zwykłych;
 9. udział pracownika TCZK w zgromadzeniach jako przedstawiciel prezydenta oraz wydawanie decyzji administracyjnych o rozwiązaniu zgromadzeń;
 10. reprezentowanie prezydenta w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie miasta oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, niezbędnych do prawidłowego wywiązywania się Rzeczypospolitej Polskiej z przyjętych zobowiązań międzynarodowych w celu realizacji zadań związanych z przygotowaniem i sposobem funkcjonowania systemu punktów kontaktowych Host Nation Suport (HNS);

II. Najważniejsze zadania realizowane przez ROLiSO:

 1. organizowanie i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej na terenie miasta, w tym opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta;
 2. planowanie i organizowanie zadań obronnych i obrony cywilnej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, sytuacji kryzysowych oraz wojny;
 3. opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz organizowanie szkolenia obronnego pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 4. przygotowanie i aktualizowanie dokumentacji Stałego Dyżuru Prezydenta na potrzeby podwyższonej gotowości obronnej państwa;
 5. współudział w realizacji zadań związanych z działaniem Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
 6. prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego oraz magazynu sprzętu OC;
 7. udział pracownika referatu w zgromadzeniach jako przedstawiciel prezydenta oraz wydawanie decyzji administracyjnych o rozwiązaniu zgromadzeń;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
 9. kontrolowanie zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zatwierdzenie regulaminów strzelnic;
 11. prowadzenie działań związanych z opracowaniem i prowadzeniem projektów na pozyskanie i wykorzystanie środków Unii Europejskiej;
 12. reprezentowanie prezydenta w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie miasta oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, niezbędnych do prawidłowego wywiązywania się Rzeczypospolitej Polskiej z przyjętych zobowiązań międzynarodowych w celu realizacji zadań związanych z przygotowaniem i sposobem funkcjonowania systemu punktów kontaktowych Host Nation Suport (HNS);
 13. organizowanie, zapewnienie funkcjonowania i uruchamianie systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta.

III. Najważniejsze zadania realizowane na stanowiskach pracy pozostających pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora:

 1. udział w przygotowaniach i uzgodnieniach w zakresie organizacji imprez masowych, zgromadzeń oraz wizyt osób podlegających szczególnej ochronie;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
 3. kontrolowanie zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych;
 4. udział w zgromadzeniach jako przedstawiciel prezydenta oraz wydawanie decyzji administracyjnych o rozwiązaniu zgromadzeń;
 5. współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską, wojskiem oraz inspekcjami i strażami w zakresie bezpieczeństwa miasta;
 6. monitorowanie oraz prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa na terenie miasta;
 7. przygotowywanie projektów zarządzeń prezydenta dotyczących poprawy bezpieczeństwa i porządku miasta;
 8. prowadzenie postępowań dotyczących mandatów nałożonych przez Straż Miejską;
 9. realizacja zadań dotyczących funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń  i Powiatu Toruńskiego;
 10. analiza danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej;
 11. prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 12. współudział w realizacji zadań związanych z działaniem Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 13. organizowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta, w tym dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta;
 14. prowadzenie spraw administracyjnych wydziału;
 15. prowadzenie rejestru osób przed kwalifikacją wojskową;
 16. organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej;
 17. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz decyzji o uznaniu żołnierza za samotnego;
 18. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 19. prowadzenie postępowań związanych z egzekucją świadczeń niepieniężnych na potrzeby obronne;
 20. prowadzenie akcji kurierskiej;
 21. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o przeznaczeniu osób, środków ruchomych i nieruchomych dla potrzeb akcji kurierskiej;
 22. reklamowanie osób od obowiązku czynnej służby wojskowej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego