W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BRM 37.1 - Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Aktywność obywatelska, stowarzyszenia, organizacje
Komórka odpowiedzialna Biuro Rady Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Rady Miasta
Adres: ul. Wały Gen Sikorskiego 8, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 87 27, e-mail: brm@um.torun.pl

Podstawa prawna:
- ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
- uchwała nr 961/18 Rady Miasta Torunia z 18.10.2018r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438) w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Mieszkańcy Torunia, zgodnie z art. 41 a ustawy o samorządzie gminnym mają możliwość złożenia projektu uchwały. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 300 mieszkańców Miasta Torunia. Projekt uchwały powinien być zredagowany precyzyjnie, sporządzony zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej oraz odpowiadać tytułowi projektu uchwały.

I Wymagane dokumenty
1. Pisemne zawiadomienie o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawierające:
- nazwę Komitetu inicjatywy uchwałodawczej;
- adres, na który ma być kierowana korespondencja związana z inicjatywą uchwałodawczą;
- dane pełnomocnika Komitetu oraz jego zastępcy, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej;
- obszar (temat), z którym będzie związana działalność zmierzająca do przedłożenia projektu inicjatywy obywatelskiej.

Do zawiadomienia dołącza się oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL wraz z własnoręcznie podpisanymi zgodami osób, które przyjęły funkcje pełnomocnika Komitetu i jego zastępcy. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców (patrz pkt 7 – uwagi ust. 1)

Projekt uchwały, który powinien zawierać:
1. właściwą podstawę prawną;
2. termin wykonania uchwały;
3. wykonawcę uchwały;
4. opinię prawną co do jego zgodności z prawem,
5. uzasadnienie, które powinno:
- wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały;
- przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana;
- wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem   prawnym;
- przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne;
- wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu Gminy Miasta Torunia;
- zawierać informację, czy projekt uchwały był już uprzednio procedowany w ramach instytucji inicjatywy obywatelskiej.
 Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, jeśli takowe zostały przeprowadzone.
6. lista poparcia.
Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swoich czytelnych danych, tj.: imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu inicjatywy uchwałodawczej, której mieszkaniec udziela poparcia.

Projekt przekazuje się do siedziby Rady Miasta. Przed jego rozpatrzeniem Przewodniczący występuje do Prezydenta, właściwych komisji Rady i innych instytucji o opinię. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, nie później jednak niż do czasu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego.

II. Opłaty:
Nie pobiera się.

III. Etapy i terminy procedowania:
zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej:
wraz z projektem uchwały bez listy poparcia lub bez projektu i listy poparcia, z określeniem obszaru objętego zakresem inicjatywy;

7 dni od dnia złożenia wniosku na weryfikację przez Przewodniczącego Rady Miasta prawidłowości utworzenia komitetu (jeśli Komitet złoży wniosek o zbadanie tego);
30 dni liczonych od dnia zarejestrowania projektu na ocenę formalną projektu (zgodność z prawem – doradca prawny, możliwość sfinansowania – Prezydent Miasta Torunia) oraz weryfikację prawidłowości utworzenia Komitetu (w przypadku braku wniosku Komitetu w tej sprawie);
14 dni na wycofanie inicjatywy lub zgłoszenie poprawek przez Komitet od dnia otrzymania zawiadomienia o negatywnej ocenie formalnej,
60 dnia na zebranie przez Komitet podpisów osób popierających projekt uchwały liczonych od dnia następnego od otrzymania zawiadomienia o pozytywnej weryfikacji prawidłowości utworzenia Komitetu,
rozpatrzenie przez Radę Miasta Torunia nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu (w przypadku pozytywnej oceny formalnej projektu).

IV. Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Rady Miasta
Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, p. 45, II piętro,
tel. 56 61 18 727

V. Organ rozpatrujący sprawę:
Rada Miasta Torunia

VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

VII. Uwagi:
utworzenie Komitetu inicjatywy uchwałodawczej konieczne jest jedynie w przypadkach projektów uchwał będących przepisami prawa miejscowego;
projekty uchwał składa się w formie pisemnej lub elektronicznej Nie wymaga się oryginalnych druków. Projekt uchwały, oświadczenie o przystąpieniu do komitetu oraz listę poparcia mieszkańców należy sporządzić zgodnie z przedstawionymi wzorami;
 projekt uchwały, który został zarejestrowany w trakcie kadencji Rady, ale nie stał się przedmiotem obrad do czasu upłynięcia jej kadencji, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wniesienia projektu.

Załączniki

Powiadom znajomego