W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.4 - Prawo jazdy po egzaminie - wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń pok. nr 4
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, pok. nr 4,                                                nr tel. do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
611 88 57, 611 88 69

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 
Podstawa prawna
- Art. 10 - 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.)
- § 9  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 z późn. zm)
- § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2023, poz.1897).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do szkolenia: 
- wniosek o wydanie prawa jazdy wg obowiązującego wzoru;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna* 
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T;
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i nie osiągnął wymaganego wieku do uzyskania prawa jazdy, a zamierza rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku
- po zdanym egzaminie państwowym należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy oraz dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłaty do Wydziału Obsługi Mieszkańców UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 25.   

Wydanie prawa jazdy po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu: 
- wniosek o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia wg obowiązującego wzoru;
- fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5. (w przypadku, gdy nie ma możliwości zwrotu dotychczasowego prawa jazdy)*


Wydanie prawa jazdy osobie posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez tego ograniczenia -– wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu: 
- wniosek o wydanie prawa jazdy wg obowiązującego wzoru;
- fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.*
- do wglądu dowód osobisty

II. Wymagane opłaty
Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego. Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Wydanie prawa jazdy w terminie do 14 dni, od dnia zdania egzaminu państwowego.
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

V. Uwagi
Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć w urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku ubiegania się o prawo jazdy po raz pierwszy) lub przed przystąpieniem do egzaminu (w przypadku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji lub likwidacji ograniczenia). Strona – po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.
Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.
Wniosek pobrany z Internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

*FOTOGRAFIA
powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Powiadom znajomego