W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.2 - Warunki zabudowy - wydanie decyzji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30, e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
 • art. 54, art. 60 i art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)
 • ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
zgodnie z drukiem wniosku

Wymagane opłaty:

 • Za decyzję o warunkach zabudowy - 598 zł

Zwolnieniu podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy (podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część I poz. 8).

 • Za pełnomocnictwo - 17 zł

Zwolnienie z opłaty za pełnomocnictwo na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV).

Opłatę należy wnieść na konto: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia
ul. Grudziądzka 126b, Toruń
Telefon: 56 611 84 30


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Wniosek wraz z załącznikami można składać w wersji papierowej w siedzibie organu w Kancelarii Urzędu (Biuro Podawcze) lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal: /UMTorun/skrytka.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 8802 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu odpowiedzi na wniosek lub w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie obowiązków wynikających z art.2a, art. 10, art. 40, art. 54 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a następnie przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
 5. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
  b) w zależności od potrzeb – organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  c) w przypadku braku właściwości Prezydenta Miasta Torunia, organom, które są właściwe do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa),
  d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  f) przenoszenia swoich danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości rozpoznania wniosku.
 8. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Polski i Unii Europejskiej wyłącznie w przypadku, kiedy inne strony postępowania mają tam adres zamieszkania lub siedzibę.
 10. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

   
   Załączniki

Powiadom znajomego