W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.2 - Warunki zabudowy - wydanie decyzji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30, e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
- art. 54, art. 60 i art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 294 ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
- ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz. 283 ze zm.).

Wniosek powinien zawierać:
1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Wymagane dokumenty:
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru należy dołączyć:
1. kopie aktualnych map przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedstawiających co najmniej obszar w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz nie mniejszej niż 50 metrów (do wniosku należy dołączyć 2 egz. ww. mapy – czystą i z naniesionym zamierzeniem inwestora),
2. warunki zasilania i odbioru poszczególnych sieci uzbrojenia terenu lub umowy zawarte z właścicielami sieci,
3. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
4. ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik) wraz z wymaganą opłatą skarbową,
5. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (do wniosku dołączyć 2 egz. ww. mapy - czystą i z naniesionym zamierzeniem inwestora),
6. warunki zasilania i odbioru poszczególnych sieci uzbrojenia terenu lub umowy zawarte z właścicielami sieci,
7. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
8. ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik ), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Wymagane opłaty:
Za decyzję o warunkach zabudowy - 598 zł 
Zwolnieniu podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego ternu, którego dotyczy wniosek (podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część I poz. 8).

Za pełnomocnictwo - 17 zł
Zwolnienie z opłaty za pełnomocnictwo na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 . o opłacie skarbowej część IV).

Opłatę należy wnieść na konto: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon: 56 611 84 30

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na wniosek lub w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie obowiązków wynikających między innymi z art. 10, art. 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Pana/i dane mogą być przekazywane wyłącznie w niezbędnym zakresie innym stronom postępowania lub instytucjom uzgadniającym. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Polski i Unii Europejskiej wyłącznie w przypadku, kiedy inne strony postępowania mają tam adres zamieszkania lub siedzibę.

Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany dla kategorii archiwalnej, określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zmianami).

Ma Pan/i prawo do: 

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii [zawsze]
2. Poprawienia swoich danych [zawsze]
3. Ograniczenia przetwarzania danych
4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
- przekonania Pana/i, że posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
- gdy nie chce Pan/i usunięcia danych bo będą one Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/i, że Pana/i dane przetwarzane są niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje na temat złożenia żądania znajdują się na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej – ww.bip.torun.pl; udziela ich także Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres e-mail iod@um.torun.pl lub udać się do siedziby organu w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.

Przed realizacją Pana/i uprawnień konieczne będzie potwierdzenie Pana/i tożsamości (dokonanie Pana/i identyfikacji). 

W tutejszym wydziale będą przetwarzane następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego), elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail, numer telefonu), informacje dotyczące zamieszkania (adres). Pana/i dane osobowe uzyskano z ewidencji gruntów i budynków, ewidencji ludności, innych rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Torunia lub ze złożonego wniosku.

Załączniki

Powiadom znajomego