W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WZiPS 12.2 - Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych - wydawanie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zdrowie, niepełnosprawni, pomoc społeczna
Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 92,  e-mail: mzon@um.torun.pl

UWAGA - WAŻNE INFORMACJE

Referat  Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Umawianie terminu wizyty na złożenie wniosków możliwe jest poprzez system kolejkowy: rezerwacja.um.torun.pl lub pod numerami telefonów: 56 611 88 92, 56 611 88 91, 56 611 88 93, 56 611 88 94, 56 611 88 95, 56 611 88 89, 56 611 85 86 (w godzinach 7:30-15:30).

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina). Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonym miejscu i na wyznaczonym stanowisku, do którego osoby przychodzące są kierowane przez pracownika ochrony lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.
 
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o   Niepełnosprawności (Dz.U z 2007 r. Nr 228, poz.1681)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1611)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.  w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U.  z 2014 r., poz. 843)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818)

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej (według załączonego wzoru) składany do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (brak możliwości dokonania opłaty gotówką w siedzibie zespołu),
 • do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem  - pkt 9 orzeczenia,
 • dowód osobisty osoby niepełnosprawnej, dowód osobisty przedstawiciela ustawowego – do wglądu.

II. Wymagane opłaty - 21 zł  

Wpłaty należy dokonywać:
na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium o numerze:
63 1160 2202 0000 0001 6368 9401
lub w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b
Na wpłacie dopisek – opłata za kartę parkingową dla (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej)

III. Termin i tryb realizacji 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek OSOBIŚCIE, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18-tego roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów (do wglądu oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli ),
  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców (do wglądu oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli ),
  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd (do wglądu oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli).

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nie uzupełnienie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Miejski Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
Toruń, ul. Fałata 39 (pokój nr 1)    
Telefon: 56 611 88 92;

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

VI. Uwagi

Kartę parkingową osoba niepełnosprawna odbiera osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej na okres ważności orzeczenia jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat. 

Karta parkingowa traci ważność:

 • po upływie terminu ważności karty;|
 • w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę, której wydano kartę;
 • w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 • w razie śmierci osoby, której wydano kartę.


Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

Druki wniosku można pobrać w siedzibie zespołu oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.
 

 
Załączniki

Wniosek doc, 169 kB

Powiadom znajomego