W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.8 - Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220, 
telefon osób prowadzących sprawę:
- 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska,
- 56 611 88 62 - Bogusława Piotrowska.

Podstawa prawna

 • art. 7a i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 728 t.j.
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U.UE.L2009.300.51 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 1. wniosek o wydanie zezwolenia według załączonego wzoru.
 2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. C rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – Zezwolenie wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną  w wysokości:
  a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
  Wymóg zdolności finansowej potwierdza się jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
  1)  rocznym sprawozdaniem finansowym;
  2)  udzielenie gwarancji bankowej 
  3)  polisy ubezpieczeniowej
 4. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów.
  Wpłata za wydanie zezwolenia uzależniona jest od ilości zgłoszonych pojazdów.
  Wpłatę za wydanie zezwolenia dokonuje się na konto Urzędu Miasta - (BANK MILLENNIUM s. a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127).
 6. "Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV ww. rozporządzenia oraz oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2 a złożone przez osoby:
  a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076
  b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
  c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
 7. wykaz pojazdów z DMC - aktualny wykaz pojazdów oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim.
 8. "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotycząca osoby:
  a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076,
  b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
  c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Organ rozpatruje wniosek o wydanie zezwolenia w terminie nie dłużej niż 1 miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi

 1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów osób autobusem lub rzeczy pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
 3. wnioski o wydanie zezwolenia można składać pisemnie w siedzibie Wydziału lub w postaci dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty.
 4. odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 5. w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 6. w przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł
 7. przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych, o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 8. zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego zawiesza się lub cofa jeżeli organ, który udzielił zezwolenia stwierdzi, że posiadacz nie spełnia co najmniej jednego z wymogów określonych w art. 3 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego