W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.8 - Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220, 
telefon osób prowadzących sprawę:
- 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska,
- 56 611 88 62 - Bogusława Piotrowska.

- 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna
- Art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U.UE.L2009.300.51 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1.Wniosek o wydanie zezwolenia według załączonego wzoru.
2.Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. C rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
3.dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – Zezwolenie wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną  w wysokości:
a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
Wymóg zdolności finansowej potwierdza się jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
1)  rocznym sprawozdaniem finansowym;
2)  udzielenie gwarancji bankowej 
3)  polisy ubezpieczeniowej
4.oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów.
Wpłata za wydanie zezwolenia uzależniona jest od ilości zgłoszonych pojazdów.
Wpłatę za wydanie zezwolenia dokonuje się na konto Urzędu Miasta - (BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127).

6. "Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV ww. rozporządzenia oraz oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2 a złożone przez osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 

7.Wykaz pojazdów 

8. "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotycząca osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 
- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a "

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
"Organ rozpatruje wniosek o wydanie zezwolenia w terminie nie dłużej niż 1 miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku."

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi
1.Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów osób autobusem lub rzeczy pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
3.Wnioski o wydanie zezwolenia można składać pisemnie w siedzibie Wydziału lub w postaci dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty. 
4.Odbiór zezwolenia  osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
5.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
6.W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł
7.Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
8.Zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego zawiesza się lub cofa , jeżeli organ ,który udzielił zezwolenia stwierdzi, ze posiadacz nie spełnia co najmniej jednego z wymogów określonych w art. 3 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego