W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.36 - Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń, pok. nr 4
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, pok. nr 4, tel.,
telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 
611 88 57, 611 88 69

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Podstawa prawna
- Art. 10 - 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2023 r. poz. 622  z późn. zmianami;).
- § 9  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).
- § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.
z 2013 r., poz. 83).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
- Wniosek o wydanie prawa jazdy według załączonego wzoru - wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu, 
- Załączniki:
* kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*
* kserokopia posiadanego prawa jazdy;
* uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy;
* cudzoziemiec dołącza także kserokopię karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy. 
* Do wglądu:
oryginał prawa jazdy,
dowód osobisty (dotyczy obywateli polskich).


II. Wymagane opłaty
Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086.

Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego. 
Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na podany powyżej numer konta.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Wydanie prawa jazdy w terminie do 30 dni, od dnia zdania egzaminu państwowego.

IV. Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

V. Uwagi
- Zagraniczne prawo jazdy ważne jest w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
- Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć w urzędzie przed przystąpieniem do egzaminu. Strona – po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do przystąpienia do egzaminu państwowego.
- Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.
- Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.
- Przed wydaniem prawa jazdy urząd jest zobowiązany wystąpić do zagranicznego organu, który wydał prawo jazdy o potwierdzenie danych i informacji w nim zawartych.
- Wniosek pobrany z internetu należy drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


*FOTOGRAFIA
- powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Załączniki

Powiadom znajomego