W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WZiPS 12.7 - Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zdrowie, niepełnosprawni, pomoc społeczna
Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 92, email: mzon@um.torun.pl

UWAGA - WAŻNE INFORMACJE

 • Referat  Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
 • Umawianie terminu wizyty na złożenie wniosków możliwe jest poprzez system kolejkowy: rezerwacja.um.torun.pl lub pod numerami telefonów: 56  611 88 92, 56 611 88 91, 56 611 88 93, 56 611 88 94, 56 611 88 95, 56 611 88 89, 56 611 83 42 (w godzinach 7:30-15:30).
 • Bezpośrednia obsługa interesantów może mieć miejsce po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina). Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonym miejscu i na wyznaczonym stanowisku, do którego osoby przychodzące są kierowane przez portiera lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 857 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (według załączonego wzoru),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana ( według załączonego wzoru) wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca schorzenia (historie chorób z poradni specjalistycznych oraz POZ, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań – opisy np. badanie wzroku, ultrasonograficzne – USG, rentgenogram – RTG, rezonans magnetyczny- RM, tomografia komputerowa – TK, testy psychologiczne oraz opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, opinie ze szkoły, ) – kserokopie –oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności – kserokopie –oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się 

III. Termin i tryb realizacji
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia co do zasady następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku natomiast w przypadku wniosków składanych w celu kontynuacji ważnego orzeczenia termin załatwienia sprawy liczy się od pierwszego dnia po upływie ważności orzeczenia.

Wnioski w celu kontynuacji ważności orzeczenia należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed utratą ważności orzeczenia, załączając dokumentację medyczną zgromadzoną od ostatniego posiedzenia komisji.

Wniosek podpisuje osoba zainteresowana, a w przypadku osób niepełnoletnich jej opiekun prawny – rodzic lub opiekun wyznaczony przez sąd, załączając do wniosku dokument wydany przez sąd potwierdzający ten fakt. 
W sytuacji osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej wniosek w jej imieniu składa opiekun prawny ustanowiony przez sąd, załączając jednocześnie decyzję sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego (kopię oryginał do wglądu).

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący miejskiego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia. Zawiadomienie to określa termin złożenia brakującej dokumentacji wraz pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

O terminie rozpatrzenia wniosku przez skład orzekający zawiadamia się osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż 7 dni przed posiedzeniem składu orzekającego.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS
Toruń, ul. Fałata 39, pokój nr 1
tel. 56 611 88 92

V. Tryb odwoławczy

Wnioskodawca, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, za pośrednictwem miejskiego zespołu, który orzeczenie wydał. 
Miejski zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli miejski zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

VI. Uwagi

Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy czy wyznaczonych terminów posiedzeń udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie Zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia. 

Załączniki

Wniosek doc, 117 kB

Powiadom znajomego