W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.9 - Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30, e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
 • art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

I. Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, sporządzonego na załączonym formularzu należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
 • zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na załączonym formularzu),
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi wart.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • wymagane przepisami szczególnymi inne dokumenty wymienione w formularzu wniosku o pozwolenie na budowę,
 • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (według wzoru w załączniku) wraz z opłatą skarbową (jeśli jest wymagana).

II. Wymagane opłaty

Za wydanie ww. decyzji – stawka wg cz. III, pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy  szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Kancelaria wydziału – p. nr 10 (parter), tel. 56 611 84 86
Sekretariat wydziału – p. nr 20, tel. 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi

Wniosek wraz z załącznikami można składać w wersji papierowej w siedzibie organu w Kancelarii Urzędu Miasta Torunia (biuro podawcze) lub za pośrednictwem:

 • platformy e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/,
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal: /UMTorun/skrytka.

Załączniki

Wniosek pdf, 285 kB

Powiadom znajomego