W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WSiR 3.2 - Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów oraz wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Sportu i Rekreacji

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń, e-mail: wsir@um.torun.pl
Telefon: 56 611 83 60, fax: 56 611 83 72

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. z 2019r., poz. 1495 i 2251 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.zm..),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pózn.zm.),
4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
5) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń z późn.zm.,
6) uchwała RMT 308/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej

1. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:
1)  wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego ( według formularza),
2)dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących,
3) wydruki komunikatów z zawodów sportowych potwierdzające uzyskany wynik i liczbę startujących zawodników, osad, załóg lub drużyn, podpisane przez wnioskodawcę,  
4) uzasadnienie przedstawiające wyróżniające osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku – dla wyróżnień
5) oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej za złożenie wniosku o przyznanie nagrody 

2. Sposób dostarczenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Torunia na jeden z poniższych sposobów:
1) złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39 (I piętro), 87-100 Toruń, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30
2) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3. Wymagane opłaty:
Za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie nagrody pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej. 

Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Torunia:
nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej” a oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku. W przypadku złożenia wniosku przez klub w dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko zawodnika / trenera, którego dotyczy wniosek o przyznanie nagrody.
W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 8 dni, ze skutkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia.
Wniosek o przyznanie wyróżnienia nie podlega opłacie skarbowej.

4. Termin złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie nagrody dla zawodników / trenerów oraz o przyznanie wyróżnienia dla zawodnika można składać : do 15 stycznia każdego roku odpowiednio za wyniki sportowe osiągnięte przez zawodnika  bądź trenera w poprzednim roku kalendarzowym.
Wnioski o przyznanie wyróżnienia dla trenera lub osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej można składać do dnia 15 stycznia każdego roku.

5. Termin odpowiedzi: 
Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania nagrody oraz rozpatrzenie wniosku o przyznanie wyróżnienia następuje w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. 

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie nagrody przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

7. Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Proszę się upewnić, że otrzymali Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku indywidualnym numerem nadanym sprawie. Przy prowadzeniu dalszej korespondencji z Urzędem Miasta Torunia prosimy  o powoływanie się na ten indywidualny numer.

Załączniki

Powiadom znajomego