W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WSiR 3.1 - Stypendium sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dotacje, dofinansowanie, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Sportu i Rekreacji

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń,
e-mail: wsir@um.torun.pl
telefon: 56 611 83 60, fax. 56 611 83 72

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495 i 2251 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.),
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
- uchwała nr 307/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (zwana dalej „Uchwałą”)

1. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:
1) wniosek o przyznanie stypendium sportowego ( według formularza),
2) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących,
3) wydruki komunikatów z zawodów sportowych potwierdzające uzyskany wynik i liczbę startujących zawodników, osad, załóg lub drużyn podpisany przez wnioskodawcę,  

4) dokument potwierdzający, że trener w każdym z kolejnych trzech lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium prowadził szkolenie co najmniej jednego zawodnika otrzymującego stypendium sportowe, wystawiony przez klub sportowy, w którym szkolenie to było realizowane lub
5) dokument potwierdzający, że w ostatnim roku kalendarzowym przed złożeniem wniosku o przyznanie trenerowi stypendium zawodnik szkolony przez tego trenera uzyskał kwalifikację olimpijską, wystawiony przez klub sportowy, w którym szkolenie to było realizowane,
6) kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe,

2. Sposób dostarczenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Torunia na jeden z poniższych sposobów:
1) złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39 (I piętro), 87-100 Toruń, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30
2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3. Wymagane opłaty:
Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Torunia:
nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendia sportowe” kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku. W przypadku złożenia wniosku przez klub w dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko zawodnika / trenera, którego dotyczy stypendium.

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 8 dni, ze skutkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia.

4. Termin złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie  stypendium sportowego można składać do 15 stycznia każdego roku odpowiednio za wyniki sportowe osiągnięte przez zawodnika w poprzednim roku kalendarzowym oraz po spełnieniu przez trenera w poprzednim roku kalendarzowym wymogu z § 3 załącznika do Uchwały. 

5. Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie następuje w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. 

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

7. Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Proszę się upewnić, że otrzymali Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku indywidualnym numerem nadanym sprawie. Przy prowadzeniu dalszej korespondencji z Urzędem Miasta Torunia prosimy  o powoływanie się na ten indywidualny numer.

Załączniki

Powiadom znajomego