W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BMKZ 21.6 - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dotacje, dofinansowanie, stypendia
Komórka odpowiedzialna Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń
telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80;
e-mail: bmkz@um.torun.pl

Podstawa prawna:

  • Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.),
  • Uchwała nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. z późn zm., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń (t.j. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023 r., poz. 4722),
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1954 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),
  • Art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 ze zm.),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45 ze zm.).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń, na podstawie uchwały Nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm.

Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:
1. Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (np. aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktualny wypis z rejestru gruntów lub akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego).
W przypadku zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do tegoż zabytku. 
3. Dokument potwierdzający osobowość prawną jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację:
- aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
- zaświadczenie z właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzające nazwę wnioskodawcy, osobowość prawną oraz wskazujące osobę do reprezentacji wnioskodawcy (w przypadku kościołów lub związków wyznaniowych);
- kopia uchwały w sprawie powołania Zarządu (w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych);
- Statut (w przypadku, gdy wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania statutu).
4. Kopia pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru w zakresie rzeczowym, zgodnym z wnioskiem.
5. Kopia uzgodnienia właściwego organu ochrony zabytków programu prac lub robót przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w zakresie rzeczowym, zgodnym z wnioskiem.
6. Kopia pozwolenia na budowę, o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac lub robót lub kopia zaświadczenia, jeżeli charakter prowadzonych prac lub robót nie wymaga pozwolenia na budowę.
W przypadku, gdy pozwolenie jest starsze niż 3 lata od daty, kiedy decyzja stała się ostateczna, należy dołączyć kopię dziennika budowy w celu wykazania ciągłości prac.
7. Szczegółowy kosztorys przewidywanych prac lub robót, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych, przy czym w przypadku braku odpowiedniej normy w tych katalogach dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury (netto, brutto), podpisany przez uprawnione osoby.
8. Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji zadania, przeprowadzania prac lub robót przy zabytku.
9. Oświadczenie o prowadzeniu (lub nieprowadzeniu) działalności gospodarczej na terenie zabytku.
10. Dokumentacja fotograficzna w kolorze, oddająca aktualny stan zabytku, na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD lub USB – pendrive; wersja edytowalna w pliku o rozszerzeniu jpg* o rozdzielczości od 75 do 300 DPI, całość o rozmiarze nie większym niż 20 MB) i na papierze.
11. W przypadku przedsiębiorcy:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 810).

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji:
Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 3 miesiące od dnia upływu terminu na złożenie wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80;
e-mail: bmkz@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Nie ma 

VI. Uwagi:
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, składane są w formie papierowej - osobiście lub przesyłane do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 2/2a, albo w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (o dacie złożenia wniosku, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia).

Wniosek należy wypełnić czytelnie, wszystkie pola powinny być wypełnione. W polach, których wnioskodawca nie wypełnia, należy wpisać: „nie dotyczy”.

Rozpatrzone będą tylko wnioski kompletne, prawidłowo wypełnione i podpisane. Wniosek zawierający braki formalne, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia lub złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyjęcie przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMT wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Nie gwarantuje się również przyznania dofinansowania w oczekiwanej przez wnioskodawcę wysokości.

Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona na stronie https://www.torun.pl w zakładce przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia, klauzula 

Załączniki

Powiadom znajomego