W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WKSiI 25.2 - Organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego - otwarty konkurs ofert Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy aktywność obywatelska, stowarzyszenia, organizacje
Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń 
Telefon: 56-611 87 47 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)   
- Rozporządzenie  Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 


I. Dokumenty od wnioskodawcy:

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w postępowaniu konkursowym jest każdorazowo określany w szczegółowych ogłoszeniach konkursowych, publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (dział Ogłoszenia PMT).

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy po 15 listopada danego roku - na rok następny (ogłoszenia mogą ukazać się po złożeniu projektu budżetu miasta Torunia).

IV. Termin składania ofert:
Szczegółowe warunki i terminy składania ofert są każdorazowo określone w regulaminie konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Torunia.

V. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji - koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zbiorcze przygotowanie konkursów, we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT.

Koordynator: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia,
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,  
tel. 56 611 87 47

VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VII. Uwagi:
Informacje na temat aktualnych ogłoszeń konkursowych, obowiązującej procedury udzielania organizacjom dotacji, adresy kontaktowe poszczególnych wydziałów oraz wszelkie inne informacje dotyczące współpracy miasta z trzecim sektorem, umieszczone są w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń pod adresem: www.orbitorun.pl.

    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu). 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii wirusa Sars-CoV-2 Prezydent Miasta Torunia wydał w dniu 17 czerwca 2020r. komunikat w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w ogłoszonych i trwających, otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych Gminy przez organizacje pozarządowe (https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255817).
Rozszerzona procedura pozwala na dostarczenie przygotowanego kompletu dokumentów konkursowych także za pomocą poczty elektronicznej lub platformy e-puap.

Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z 10 kwietnia 2020r. (https://bip.torun.pl/files/doc/ngo_kom_pmt_dost_ofert_nowe_10-04-2020_02.pdf ) dotyczy otwartego konkursu ofert nr 19/2020 (dofinansowanie wkładu własnego) oraz dwóch naborów prowadzonych w trybie art. 19a (Ekologia i ochrona zwierząt oraz Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej).
 Oferty złożone elektronicznie zostaną uznane za tożsame z wersja papierową. Oznacza to, że oferty te spełniają wymogi formalne w zakresie sposobu dostarczenia i będą procedowanie tak, jakby były złożone w wersji papierowej, w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie. Dodatkowy sposób składania ofert w otwartych konkursach obowiązuje do odwołania.

GENERATOR OFERT jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego (nie dotyczy konkursów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, pomocy społecznej oraz zdrowia publicznego).

    Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu w  GENERATOR OFERT  https://witkac.pl

    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl. 

    W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

Powiadom znajomego