W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WSA 2.20 - Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dowody osobiste, meldunki, rejestry mieszkańców
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Administracyjnych

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Spraw Administracyjnych
Adres: ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 83 50 , fax : 56/ 611 83 20; e-mail: wsa@um.torun.pl
oraz punkt w: CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90 (poniedziałek – piątek 9.00-17.00) – tylko złożenie wniosku o dowód osobisty

Składanie wniosków o dowód osobisty tylko osobiście, po uprzednim zarezerwowaniu wizyty on-line: https://www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty

Dla osób do 12. roku życia można składać wniosek na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Podstawa prawna
- art. 24, 25 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 816 z poźn. zm),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1865)
 - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U.2019 r., poz.400 z późn.zm).

I. Dokumenty od wnioskodawcy: 
Wniosek na piśmie w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych składa rodzic, opiekun lub kurator - w siedzibie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Fotografia załączana do wniosku o wydanie dowodu osobistego musi być:
Kolorowa, aktualna, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (osoba do 5. roku życia może nie spełniać tych wymogów).
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych powyżej, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.
Wniosek na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, do którego załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i spełniała wymogi, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych.

II. Odbiór dowodu osobistego:
Dowód odbiera się osobiście w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40. 
 Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
1) nie ukończyła 5. roku życia;
2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
1) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych;
2) osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

III. Pobieranie odcisków palców: 
1. Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która nie ukończyła 12. rok życia, nie pobiera się odcisków palców.
2. Od osób powyżej 12. roku życia pobiera się odciski palców w wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.
3. W przypadku, gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny lub brak tego palca, odcisk pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk palca danej dłoni, który ma najwyższą jakość.
4. Nie zamieszcza się odcisków palców w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osobie:
1) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
2) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

IV. Brak podpisu:
W dowodzie osobistym osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia i nie może złożyć własnoręcznego podpisu lub nie ukończyła 12. roku życia w miejscu przeznaczonym na podpis zamieszcza się informację: "BRAK PODPISU / NO SIGNATURE".

V. Okres ważności dowodu osobistego
1. Dowód osobisty dla osoby, która nie ukończyła 12. roku życia jest ważny przez okres 5 lat 
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

VI. Składanie wniosku o dowód osobisty w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej przeszkody 
1. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
2. Na terenie Torunia i gmin powiatu toruńskiego zgłoszenie przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby składa się do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Stefana Batorego 38/ 40

VII. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera certyfikaty
Identyfikacji i uwierzytelnienia - zamieszczany w warstwie dowodu osobistego osoby posiadającej pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
Podpisu osobistego - zamieszczany w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
 1) ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby;
2) ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby;
Potwierdzenia obecności – zamieszczany w warstwie każdego dowodu osobistego. 


VIII. Wymagane opłaty
Brak

IX. Tryb realizacji i terminy odbioru
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Dowód osobisty można odebrać w terminie jego ważności (12 miesięcy lub 5 lat lub 10 lat od daty wydania oznaczonej na dowodzie osobistym).


X. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 29 II piętro 
Telefony: 56/611 83 11, -12, -17, -47, -52, -53, -58, -57, - 59.

XI. Odmowa wydania dowodu osobistego
Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem przepisów ustawy o dowodach osobistych.

XII. Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1.  Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za techniczne administrowanie RDO, jego transparentność oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 15 RODO,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za zapewnienie udziału w pracach nad rozwojem RDO, poprawnością danych w RDO, określeniem odpowiedzialności za funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru.
3. Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie (00-580), al. J.Ch. Szucha 23 odpowiada za zapewnienie sieci umożliwiającej realizację zadań przez konsulów. 
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest Prezydent Miasta Torunia.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować pisemnie, telefonicznie bądź zgłosić się osobiście. 
Z administratorem – Prezydentem Miasta Torunia, można się skontaktować za pośrednictwem inspektora ochrony danych.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Torunia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować mailowo: iod@um.torun.pl lub pisemnie  na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 
Pana/i dane będą przetwarzane w celu: Wydania dowodu osobistego. 
Pana/i dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.


ODBIORCY DANYCH
Pana/i dane osobowe dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych podmiotom (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych), tj: organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Straży Marszałkowskiej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, sądy.
oraz innym podmiotom – jeżeli wykażą w tym interes prawny.


PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/i dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo. 


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Panu/i prawo dostępu do Pana/i/ danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/i zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pana/i dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych. 

Załączniki

Powiadom znajomego