W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WSA 2.3 - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dowody osobiste, meldunki, rejestry mieszkańców
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Administracyjnych

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Spraw Administracyjnych
Adres: ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 83 50 , fax 56/611 83 20; e-mail: wsa@um.torun.pl

oraz punkt w: CH Plaza, przy ul. Wł. Broniewskiego 90,
(poniedziałek –piątek: 9.00-17.00) 

Podstawa prawna
- art. 24 i art. 33 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2411).

I.  Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (druk odrębny dla każdej osoby zgłaszającej wymeldowanie, również dla dziecka) - wzór w załączniku.
2. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

II. Wymagane opłaty
Nieodpłatnie.

III. Termin i tryb realizacji
Bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości o wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Informacje dotyczące wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pokój nr 29, II piętro, telefon: 56/611 83 53, -17, -12, -58, -47, -52, -18, -57, -11, -55.

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

VI. Uwagi 
Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym) należy na platformie ePUAP 2 (www.epuap.gov.pl) zalogować się poprzez profil zaufany. Wybrać: → Załatwiaj sprawy przez internet – zobacz katalog spraw → Sprawy ogólne – pisma do urzędu – pismo ogólne do podmiotu publicznego – załatw sprawę. Wybierz organ, do którego kierujesz wniosek (Urząd Miasta Torunia), wypełniony formularz należy podpisać podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym) i przesłać na następujący adres urzędu: Urząd Miasta Torunia: /UMTorun/SkrytkaESP
Dokonując zameldowania w nowym miejscu na pobyt stały lub czasowy można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego na jednym druku.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
 na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
 
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-060) ul. Królewskiej 27 – odpowiada za techniczne administrowanie rejestrem PESEL, jego transparentność obowiązek informacyjny wynikający z art. 15 RODO,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591), ul. Stefana Batorego 5 – pełni rolę nadzorczą w zakresie rozwoju rejestru PESEL, odpowiada za poprawność danych w rejestrze PESEL i funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru.
3. Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie (00-580), al. J. Ch. Szucha 23,  odpowiada za zapewnienie sieci umożliwiającej realizację zadań konsulów. 
4. W zakresie danych przetwarzanych w rejestrze mieszkańców, Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców i innych zbiorach danych oraz w dokumentacji papierowej prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest  Prezydent Miasta Torunia.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych pisemnie, telefonicznie lub zgłosić się osobiście.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Torunia można się skontaktować pisemnie za pośrednictwem administratora danych osobowych, na adres siedziby administratora: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo: iod@msz.gov.pl
Administrator – Prezydent Miasta Torunia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo:iod@um.torun.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 
Pana/i dane będą przetwarzane w celu:
Potwierdzenia danych meldunkowych zawartych w rejestrze mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców na wniosek.
Pana/i dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH
Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pana/i.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Panu/i prawo dostępu do Pana/i danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/i zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pana/i dane do rejestru PESEL, rejestru mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców oraz w dokumentacji papierowej wprowadzane są przez następujące organy:
kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Załączniki

Powiadom znajomego