W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.6 - Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Żeglarska, Ducha Św. w celu zorganizowania stoisk handlowych z pamiątkami

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości, mieszkania, lokale
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36, e-mail: starowka@um.torun.pl

Wykaz ulic: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Żeglarska, ul. Ducha Św.


Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713)
 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z 8 września 2016 r.,
 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z 7 września 2017 r.,
 • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z 7 marca 2019 r.,
 • Uchwała Nr 344/20 z 27 lutego 2020 r.,
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z 30 października 2013 r.,
 • Zarządzenie Nr 189 Prezydenta Miasta Torunia z 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania stoisk handlowych z pamiątkami na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego w Toruniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:
- w celu zawarcia umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Żeglarska i ul. Ducha Św. pod organizację stoiska handlowego z pamiątkami na podstawie Zarządzenia Nr 189 PMT z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania stoisk handlowych z pamiątkami z na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego w Toruniu oraz art. 6 ust 1 lit c) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zawrze umowy na udostępnienie terenu dróg wewnętrznych pod organizację stoiska handlowego z pamiątkami.

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. BE10).

Ma Pan/Pani prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.
 • Poprawienia swoich danych.
 • Ograniczenia przetwarzania danych:
 • Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:
  - przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie
  - nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  - trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.
 2. Załączniki do wniosku:
 • tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być zlokalizowane stoisko handlowe,
 • mapkę na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji stoiska oraz jego odległości od elewacji budynku, przed którym będzie zorganizowane,
 • wizualizację oraz zdjęcia poszczególnych elementów wyposażenia stoiska z podaniem ich wymiarów,
 • oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru,
 • potwierdzenie przelewu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dowód wpłaty),
 • szczegółowy wykaz artykułów, które będą sprzedawane na stoisku.

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:
Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.
Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych z późn. zm. na numer konta: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127.


IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:
Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy i wystroju stoiska handlowego z pamiątkami.
Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.


VI. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:
Dostępność procedury:
Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronie internetowej www.bip.torun.pl.


Uwagi:
Stoiska handlowe z pamiątkami mogą być zorganizowane na następujących drogach wewnętrznych:

 • Rynek Staromiejski – wyłącznie w sezonie letnim,
 • Chełmińska, Ducha Św., Królowej Jadwigi, Szeroka, Żeglarska – w sezonie letnim i zimowym,

przy czym przez:
- sezon letni należy rozumieć okres od 15 marca do 15 listopada danego -roku;
- sezon zimowy należy rozumieć okres od 1 grudnia do 28 lutego roku następnego.

Wniosek o zawarcie umowy najmu na organizację stoiska handlowego z pamiątkami należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania stoiska z pamiątkami.
Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń na organizację stoiska handlowego z pamiątkami, może wystąpić wyłącznie najemca legitymujący się tytułem prawnym do lokalu użytkowego, przed którym zorganizowane będzie stoisko.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Wynajmującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. III niniejszej procedury).
Wzór umowy dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na zorganizowanie i prowadzenie stoiska handlowego z pamiątkami stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 189 PMT z dn. 26.06.2019 r.

Wytyczne dot. organizacji stoiska handlowego z pamiątkami stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 189 PMT z dn. 26.06.2019 r..
Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie organizacji i wyposażenia stoiska handlowego z pamiątkami, w tym jego lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, elementów wyposażenia, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.


Załączniki

Powiadom znajomego