W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.4 - Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości, mieszkania, lokale
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36, e-mail: starowka@um.torun.pl

Wykaz ulic: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łazienna, ul. Szewska, ul. Szczytna, ul. Most Pauliński, ul. Podmurna

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z 8 września 2016 r.,
 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z 7 września 2017 r.,
 • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z 7 marca 2019 r.,
 • Uchwała Nr 344/20 z 27 lutego 2020 r.;
 • Uchwała Nr 700/21 z 9 września 2021 r.;
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.,
 • Zarządzenie Nr 191 PMT z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z zawarciem umowy na udostępnienie terenu dróg wewnętrznych na zorganizowanie i prowadzenie ogródka gastronomicznego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
- w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organom podatkowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.
 2. Załączniki do wniosku:
 • tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być zlokalizowany ogródek gastronomiczny,
 • mapka na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji ogródka oraz jego odległości od elewacji budynku, przed którym będzie zorganizowany,
 • projekt, wizualizację i zdjęcia poszczególnych mebli, urządzeń, ogrodzenia, roślinności oraz innych elementów wyposażenia ogródka z podaniem ich wymiarów oraz widokami i rzutami parasoli,
 • oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru,
 • potwierdzenie przelewu kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (dowód wpłaty) na rachunek Wynajmującego wskazany w umowie.

Uwagi:

Przy składaniu kserokopii w/w dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:
Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.

Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych z późn. zm. na numer konta bankowego wynajmującego, wskazanego na fakturze VAT przypisanego do indywidualnego kontrahenta.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:
Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy i wystroju sezonowego ogródka gastronomicznego.

Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

VI. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:
Dostępność procedury.

Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronie internetowej: www.bip.torun.pl.

Uwagi:

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta w terminie:

do 28 lutego danego roku (w przypadku umów, których okres najmu rozpoczyna się od 1 kwietnia danego roku),

do 30 września danego roku (w przypadku umów na organizację ogródków zimowych),

w pozostałych przypadkach na minimum 30 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia okresu najmu.

W przypadku, gdy o jedno miejsce ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca spełniający warunki do zawarcia umowy, Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT decyduje o sposobie udostępniania nieruchomości w trybie podziału lub licytacji.

Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń na organizację sezonowego ogródka gastronomicznego, może wystąpić wyłącznie właściciel lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu znajdującego się na obszarze dróg wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego i w którym prowadzi działalność gastronomiczną.

Wnioskodawca, który otworzy nowy lokal lub złoży w trakcie sezonu wniosek, po udostępnieniu miejsca przez Gminę Miasta Toruń, może skorzystać z możliwości otwarcia ogródka dopiero po wygaśnięciu wcześniej zaciągniętego przez Gminę Miasta Toruń zobowiązania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Wynajmującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. III niniejszej procedury).

Za sezon letni uważa się okres od 15 marca do 15 listopada danego roku.

Za sezon zimowy uważa się okres od 1 grudnia do 28 lutego następnego roku.

Wzór umowy dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na zorganizowanie i prowadzenie ogródka gastronomicznego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 191 PMT z dn. 26.06.2019 r. z późn. zm.

Wytyczne dot. organizacji ogródków stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 191 PMT z dn. 26.06.2019r.  z późn. zm.

Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie organizacji i wyposażenia ogródka, w tym jego lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, elementów wyposażenia, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.

Załączniki

Powiadom znajomego