W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.3 - Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości, mieszkania, lokale
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36, e-mail: starowka@um.torun.pl

Wykaz ulic: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary, ul. Żeglarska, ul. Panny Marii, ul. Ducha Św., ul. Kopernika, ul. Łazienna, ul. Most Pauliński, ul. Szczytna, ul. Szewska, ul. Podmurna

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282),
 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z 8 września 2016 r.,
 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z 7 września 2017 r.,
 • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z 7 marca 2019 r.,
 • Uchwała Nr 344/20 Rady Miasta Torunia z 27 lutego 2020 r.;
 • Uchwała Nr 700/21 z 9 września 2021 r.;
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z 30 października 2013 r.;
 • Zarządzenie Nr 190 Prezydenta Miasta Torunia z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego w Toruniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z zawarciem umowy na:
- umieszczenia na elewacji szyldy/reklamy typu „semafor”, montowanego prostopadle do elewacji budynku, informującego o prowadzonej działalności pod nazwą,
- umieszczenia reklamy remontowo-budowlanej na siatkach ochronnych zawieszanych na rusztowaniach na czas trwania remontu,
- umieszczenia wolnostojącego/wolnostojących nośnika/ów reklamowego/reklamowych.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
- w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organom podatkowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.
Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.
  a) Do wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor” należy dołączyć:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),
  • decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”,
  • zgodę właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”,
  • zdjęcie i wizualizację komputerową elewacji nieruchomości z zaznaczeniem lokalizacji,
  • dokumentację projektową szyldu/reklamy typu „semafor”,
  • zobowiązanie do zachowania formy i treści szyldu/reklamy typu „semafor” zgodnego z wizualizacją przedłożoną wraz z wnioskiem oraz zobowiązanie do zapewnienia właściwego stanu estetycznego i technicznego szyldu/reklamy typu „semafor”,
  • oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru.

   b) Do wniosku o zawarcie umowy na umieszczenie reklamy remontowo- budowlanej należy dołączyć:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora (tj. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ),
  • decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy budynku,
  • szkic sytuacyjny z domiarami (lub zdjęcie rusztowania) wskazujący planowaną lokalizację siatki,
  • ilustrację (rysunek lub zdjęcie) siatki z nadrukiem reklamowym wraz z wymiarami,
  • zobowiązanie do zachowania formy i treści nadruku reklamowego zgodnego z ilustracją przedłożoną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na umieszczenie siatki oraz zobowiązanie do zapewnienia właściwego stanu estetycznego siatki,
  • oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru.

        c) Do wniosku o zawarcie umowy na czasowe umieszczenie wolnostojącego nośnika reklamowego należy dołączyć:

 • tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być usytuowany nośnik,
  • dokumentację projektową i fotograficzną dotyczącą proponowanego nośnika reklamowego,
  • informację dotyczącą proponowanych lokalizacji wraz z określeniem terminu ekspozycji,
  • dokumenty stwierdzające tożsamość inwestora
  • oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru.
  Uwagi:
  1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
  2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
  3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

  II. Forma załatwienia:

  Umowa cywilnoprawna.

  III. Wymagane opłaty:
  Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych z późn. zm., na numer konta bankowego wynajmującego, wskazanego na fakturze VAT przypisanego do indywidualnego kontrahenta.

  IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
  Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

  V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:
  - Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych.
  - Zawarcie umowy jest uwarunkowane pozyskaniem pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  - Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

  VI. Tryb odwoławczy:
  Nie dotyczy.

  VII. Informacje dodatkowe dla klienta:
  Dostępność procedury:
  Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronie internetowej www.bip.torun.pl.

  Uwagi:
  Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych, może wystąpić wyłącznie najemca legitymujący się zgodą właściciela nieruchomości na umieszczenie szyldu/reklamy typu „semafor”, decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy budynku, tytułem prawnym do lokalu, przed którym ma/mają być umieszczony/e nośnik/i reklamowy/reklamowe.
  Wytyczne dot. umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 190 PMT z dn. 26.06.2019 r. z późn. zm.
  Wzory wniosków dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych oraz reklamy budowlanej stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 190 PMT z dn. 26.06.2019 r. z późn. zm.
  Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie zmiany formy nośników reklamowych, w tym ich lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT.


Załączniki

Powiadom znajomego