W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.1 - Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski w celu zorganizowania stoisk handlowych z kwiatami

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości, mieszkania, lokale
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36, e-mail: starowka@um.torun.pl

 Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
  Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 402 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania stoisk handlowych z kwiatami zmienione zarządzeniem PMT Nr 418 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:
- w celu zawarcia umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski pod organizację stoiska handlowego z kwiatami na podstawie Zarządzenia Nr 402 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania stoisk handlowych z kwiatami z późn. zmianami oraz art. 6 ust 1 lit c) RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz rozporządzeniem.
W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zawrze umowy na udostępnienie terenu dróg wewnętrznych pod organizację stoiska handlowego z kwiatami.
Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.
Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. BE10).

Ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania,
- poprawienia swoich danych.

Ograniczenia przetwarzania danych:
Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:
- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie
- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .
Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru
 2. Załączniki do wniosku:
 • mapka na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji stoiska,
 • oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń według załączonego wzoru,
 • potwierdzenie przelewu kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (dowód wpłaty) na rachunek Wynajmującego wskazany w umowie,
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS.

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:
Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.

Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych z późn. zm. na numer konta bankowego wynajmującego, wskazanego na fakturze VAT przypisanego do indywidualnego kontrahenta.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

VI. Informacje dodatkowe dla klienta:
Dostępność procedury:
Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronie internetowej www.bip.torun.pl.

Uwagi:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu na organizację stoiska handlowego z kwiatami należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta.
 2. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń na organizację stoiska handlowego z kwiatami, może wystąpić wyłącznie podmiot, który uzyskał od Gminy Miasta Toruń prawo do dysponowania nieruchomością na cele zorganizowania stoiska.
 3. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Wynajmującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. III niniejszej procedury).
 4. Wzór umowy dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na zorganizowanie i prowadzenie stoiska handlowego z kwiatami stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 402 PMT z dn. 14.12.2016 r.
 5. Wytyczne dot. organizacji stoiska handlowego z kwiatami stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 402 PMT z dn. 14.12.2016 r.

Załączniki

Powiadom znajomego