W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

23 listopada 2023, 61 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 23 listopada 2023, 61 sesja Rady Miasta Torunia

61 sesja Rady Miasta Torunia
23 listopada 2023, o godzinie 10:00
sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 59. sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Okólnej i ul. Kościelnej w Toruniu - DRUK NR 1557.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Torunia na lata 2024-2027 – DRUK NR 1559.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu - DRUK NR 1569- I i II CZYTANIE.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior+” przy ul. Bydgoskiej 52 w Toruniu oraz połączenia go z Toruńskim Centrum Usług Społecznych - DRUK NR 1562.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Usług Społecznych - DRUK NR 1563.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń na lata 2024-2026” - DRUK NR 1561 - I i II CZYTANIE.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego - DRUK NR 1513 - I i II CZYTANIE.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych oraz ośrodkach wsparcia zapewniających całodobowy pobyt - DRUK NR 1514 - I i II CZYTANIE.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego „Toruński Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1521 - I i II CZYTANIE.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Toruńskiemu Centrum Świadczeń Rodzinie - DRUK NR 1572.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku - DRUK NR 1558.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - DRUK NR 1530.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. - DRUK NR 1524 – I i II CZYTANIE.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - DRUK NR 1523 –I i II CZYTANIE.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2024 r. - DRUK NR 1544 – I i II CZYTANIE.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040) - DRUK NR 1574.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4A, stanowiącego własność GMT usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Sebastiana Klonowica 41 – DRUK NR 1512.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, udziału wynoszącego ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Toruniu przy ul. mjr Henryka Sucharskiego 4b, na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości - DRUK NR 1543.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych - DRUK NR 1570 – I i II CZYTANIE.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych - DRUK NR 1547 – I i II CZYTANIE.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej - DRUK NR 1548 – I i II CZYTANIE.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis - DRUK NR 1549 – I i II CZYTANIE.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - DRUK NR 1550 – I i II CZYTANIE.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego - DRUK NR 1551 – I i II CZYTANIE.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1567 – I i II CZYTANIE.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 1481 – II CZYTANIE.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2024-2050 - DRUK NR 1565 – I CZYTANIE.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok - DRUK NR 1566 - I CZYTANIE.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 29 września 2023 r – DRUK NR 1541.
35. Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie pilnych działań zmierzających do zabezpieczenia i przygotowania rzetelnej analizy możliwości ewentualnej przyszłej ekspozycji reliktów i artefaktów archeologicznych związanych z odkryciem ruin kompleksu Świętego Ducha na Bulwarze Filadelfijskim oraz pilnego zakończenia inwestycji na terenie Bulwaru Filadelfijskiego dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców na przestrzeni, która jest poza strefą odkryć archeologicznych – DRUK NR 1577.
36. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – DRUK NR 1578 – I i II CZYTANIE.
37. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Cztery Pory Roku - DRUK NR 1505 – I i II CZYTANIE.
38. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - DRUK NR 1579.
39. Wnioski radnych – godz. 14.20.
40. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
41. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
42. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego