W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kodeks etyczny radnych

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców

(art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
Dz. U. Z 2001r. nr 142, poz. 159).

  

KODEKS ETYCZNY RADNYCH RADY MIASTA TORUNIA

Świadomi i przekonani, że etyka odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu demokracji, a przestrzeganie norm etycznych przełożonych na zasady życia publicznego i społecznego jest gwarancją zaufania mieszkańców do skutecznych i uprawnionych działań radnego na rzecz dobra wspólnego Torunia i jego mieszkańców, zobowiązujemy się do przestrzegania poniższego Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miasta Torunia pod rygorem sankcji przewidzianych w Regulaminie Rady Miasta Torunia oraz podania do publicznej wiadomości informacji o niezgodnych z tym Kodeksem działaniach, zachowaniach czy zaniechaniach.

Artykuł 1.

W swojej działalności będziemy godnie reprezentować społeczność lokalną traktując pełnienie mandatu jako służbę zaufania publicznego i kierować się w szczególności: interesem publicznym i dbałością o dobro wspólne mieszkańców i miasta, bezinteresownością i uczciwością, odpowiedzialnością i rzetelnością, dając w ten sposób dobre świadectwo o niezbywalnej roli samorządu lokalnego, jako instytucji demokratycznej, respektującej z najwyższą starannością praworządność i gospodarność, stanowiące nieodzowny warunek do wzrostu jedności i współodpowiedzialności wspólnoty lokalnej.

Artykuł 2.

Zobowiązujemy się do działania zgodnego z prawem i ogólnie przyjętymi normami etyczno-moralnymi do zachowania tajemnicy danych osobowych i informacji poufnych oraz niewykorzystywania ich do własnych korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji jak i po jej zakończeniu, do niepodejmowania i niepopierania działań, które mogłyby zachęcać do naginania lub łamania przepisów prawa, zasad i regulaminów będących podstawą wykonywania zadań publicznych przez Gminę Miasta Toruń.

Artykuł 3.

Sprawy miasta, będziemy prezentować i rozstrzygać przyjmując za zasadę równość mieszkańców, poszanowanie ich godności, dbałość o własność i słuszny uzasadniony ich interes, uwzględniając przy tym ich obowiązki i prawa wynikające z obowiązującego porządku prawnego oraz dobro wspólne i pomyślność wspólnoty samorządowej.

Artykuł 4.

Zgłaszane sprawy mieszkańców, będziemy badać i prezentować bezinteresownie, kierując się względami merytorycznymi, z zachowaniem niezbędnej delikatności, gdy dotyczą spraw osobistych mieszkańca lub jego bliskich.

Artykuł 5.

Pamiętając o służebnym charakterze swojej pracy będziemy ją wykonywać rzetelnie, sumiennie, w sposób prowadzący do wzrostu zaufania mieszkańców do organów gminy, wzrostu jedności wspólnoty lokalnej, dając dobre świadectwo o samorządzie lokalnym i jego niezbywalnej roli, także jako wzorze praworządności i gospodarności.

Artykuł 6.

W działaniach publicznych, będziemy postępować w sposób otwarty i jawny, dostępny dla opinii publicznej, poddając się w razie potrzeby procedurom wyjaśniającym i kontrolnym (przez Komisje Rady, Konwent Seniorów, Radę Miasta) przyjmując pełną odpowiedzialność za swoje słowa, decyzje i działania.

Artykuł 7.

Nie będziemy brać udziału w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu, głosowaniu w sprawach dotyczących własnego, bezpośredniego lub pośredniego interesu prawnego i osobistego. Nie będziemy czerpać korzyści materialnych lub osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, ani też działać w nieuprawnionym interesie prywatnym osób lub grup. Nie będziemy podejmować prac ani zajęć kolidujących z pełnieniem funkcji radnego, mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu radnego. Będziemy respektować zakazy i ograniczenia przewidziane w związku z pełnieniem funkcji radnego w przepisach szczególnych.

Artykuł 8.

Będziemy przestrzegać wymogów zapisanych w Statucie Rady Miasta Torunia, w szczególności dotyczących obecności i czynnego udziału w pracach Rady (sesje, komisje), obowiązku udziału w głosowaniach, godnego, pełnego szacunku dla osób i instytucji, kulturalnego i koleżeńskiego zachowania, merytoryczności i zwięzłości wystąpień, obowiązku kontaktów z wyborcami i udzielaniu im wyczerpujących informacji, a także zasady rozdziału funkcji radnego i członka Rady Okręgu.

Artykuł 9.

Będziemy uczestniczyć w wydarzeniach życia publicznego integrujących wspólnotę lokalną zwłaszcza tych, których inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem jest samorząd Torunia.

Artykuł 10.

W kontaktach ze środkami społecznego przekazu zachowamy skromność i umiar, a także właściwe proporcje i godziwe określenia o sprawach i osobach, zwłaszcza wyrażając opinie krytyczne bądź wyrażając protest czy dezaprobatę, pamiętając, że podstawowym celem jest budowanie wspólnoty lokalnej, jej dóbr materialnych i duchowych oraz więzi międzyludzkich. Powstrzymamy się od przekazywania informacji poufnych lub dotyczących prywatnego życia wybieranych przedstawicieli lub osób trzecich.

Artykuł 11.

Będziemy respektować zasadę rozdziału kompetencji władzy uchwałodawczej i wykonawczej, nie ingerując w ich kompetencje oraz z poszanowaniem dla ich pracowników i przedstawicieli.

Artykuł 12.

Będziemy dbać o zgodność deklarowanych zasad i wygłaszanych opinii z podejmowanymi decyzjami i czynnościami.

/-/

Powiadom znajomego