W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przelot 23B-E, Przelot 23H i Przelot 23J

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Przelot 23B-E, Przelot 23H i Przelot 23J
Przetarg na II przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przelot 23B-E, Przelot 23H i Przelot 23J
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza Przelot 23B-E cena wywoławcza: 2.000.000,00 zł, wadium 200.000,00 zł; ul. Przelot 23H: cena wywoławcza 540.000,00 zł, wadium 54.000,00 zł; ul. Przelot 23J: cena wywoławcza 600.000,00 zł, wadium 60.000,00 zł
Data przetargu

 

Opis nieruchomości:

ul. Przelot 23B-E: działki nr 132/23, 132/24, 132/25 i 132/26 o łącznej pow. 0,6244 ha, KW TO1T/00046188/5

ul. Przelot 23H: działka nr 132/29 o pow. 0,1652 ha, KW TO1T/00046188/5

ul. Przelot 23J: działka nr 132/31 o pow. 0,1816 ha, KW TO1T/00046188/5

Nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane. Wszystkie przylegają bezpośrednio do ul. Przelot. Mają kształt prostokąta. Są nieogrodzone i porośnięte niepielęgnowaną roślinnością trawiastą. Zgodnie z mapą zasadniczą w ich pobliżu (w ulicy) przebiegają sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej. 

Uwarunkowania planistyczne: 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Przelot w Toruniu zatwierdzonym uchwałą nr 362/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012 r. zbywane nieruchomości znajdują się w części przewidzianej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – symbol planu 58.14-MN/U1.  

UWAGA: Dla nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Świdnickiej 1 (dz. nr 132/35 z obr. 54) wydana został decyzja pozwolenie na budowę dla zamierzenia pod nawą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P-4 TOR1085A, wieża MONOBOT M-39 o wysokości 40,30m n.p.t.
Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.
Warunki udziału w przetargach:
1. W przetargach mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 25 stycznia 2024 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. 
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Ceny wywoławcze, wadia:
ul. Przelot 23 B-E: cena wywoławcza 2.000.000,00 zł; wadium 200.000,00 zł
ul. Przelot 23 H: cena wywoławcza: 540.000,00 zł; wadium 54.000,00 zł
ul. Przelot 23 J: cena wywoławcza 600.000,00 zł; wadium: 60.000,00 zł 
Umowa sprzedaży:
1. Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie dwóch miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu terminu zawarcia umowy.
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW:   
Przetargi na nieruchomości położone przy ul. Przelot 23B-E i ul. Przelot 23J zakończyły się  wynikiem negatywnym. Nikt nie wpłacił wadium ani żadna     osoba nie wzięła udziału w przetargach. Przetarg na działkę nr 132/29 wyłonił nabywców, zostali nim Państwo Wojciech Szymecki i Marta Stopczyńska Szymecka. Uzyskana w przetargu cena to 545.400,00 zł.     

Powiadom znajomego