W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Głogowska 13

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Głogowska 13
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na osiedlu "Rudak B" przy ul. Głogowskiej 13
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 530.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość przy ul. Głogowskiej 13 o pow. 0,1326 ha (dz. nr 297/37 o pow. 0,0991 ha, obręb 68, KW nr TO1T/0032263/4, użytek gruntowy: RVI-Grunty orne; dz. nr 305/5 o pow. 0,0167 ha, obręb 68, TO1T/00049176/9, użytek gruntowy: RVI-Grunty orne; dz. nr 306/1 o pow. 0,0168 ha, obręb 68, TO1T/00032263/4, użytek gruntowy: RVI-Grunty orne)

Cena wywoławcza nieruchomości: 530.000,00 zł brutto
Wadium: 53.000,00 zł

Opis nieruchomości:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest położona na osiedlu „Rudak B”, na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, intensywnie porośnięty drzewostanem. Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Przez nieruchomość położoną przy ul. Głogowskiej 13 (dz. nr 297/37, 305/5) przebiega ślad drogi gruntowej będącej pozostałością dawnego systemu komunikacyjnego osiedla.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Głogowskiej i ulicy Obrowskiej, które nie posiadają nawierzchni utwardzonej. Dojazd do nieruchomości następować będzie ulicą Obrowską, a docelowo również ulicą Głogowską. Ulice te nie posiadają statusu drogi publicznej, jednak zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na opisywanym obszarze znajdują się w jednostkach planistycznych 20 KL i 22 KL, stanowiących uzupełniający układ komunikacyjny osiedla „Rudak B”. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest uzbrojona w sieć wod.-kan. (przebiegającą w ulicy Obrowskiej) i położona jest w zasięgu sieci gazowej i elektroenergetycznej (przebiegające w ulicy Golubskiej). Ponadto budowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej jest projektowana w ulicy Obrowskiej.

Uczestnicy przetargu przyjmują do wiadomości fakt, iż ulica Obrowska została podczas budowy sieci wod.-kan. udrożniona i w zdecydowanej większości pozbawiona nasadzeń, jednak aktualnie w toku naturalnych procesów w pasie drogowym ulicy Obrowskiej funkcjonują w różnorodnym nagromadzeniu obszary występowania roślinności niskiej, krzewów i drzew z samosiewu. 

Z tego względu w przypadku podjęcia przez nabywcę działań inwestycyjnych na którejkolwiek z nabytych nieruchomości będących przedmiotem przetargów, Gmina Miasta Toruń wyrazi zgodę na korzystanie z nieruchomości stanowiących pas drogowy ulicy Obrowskiej (dz. nr: 306/2, 305/1, 297/52, 306/6, 288/5, 298/20, 296/10) celem wykonania prac budowlanych polegających na utwardzeniu terenu i wykonania dojazdu do nabytej nieruchomości oraz przeprowadzenia działań mających na celu wycinkę krzewów i drzew niezbędną do realizacji dojazdu. Prace te zostaną przeprowadzone na koszt i staraniem nabywców nieruchomości. Ponadto w przypadku urządzenia zjazdu do nieruchomości jej nabywca przed jego realizacją powinien uzyskać zgodę Gminy Miasta Toruń na jego lokalizację poprzedzoną pozytywną opinią Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Przeznaczenie planistyczne:

Nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 724/2001 Rady Miasta Torunia z 22 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rudak „B” - Jezioro Nagus w Toruniu, będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego nr 47, poz. 1015). Zgodnie z postanowieniami planu nieruchomość jest położona w obrębie jednostki planistycznej o symbolu 6MJ, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: obszary zabudowy mieszkaniowej - zabudowa jednorodzinna.

Link do strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanych nieruchomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uwarunkowania prawne:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nich. Nie jest obciążona hipotekami wpisanymi w działach IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla tej nieruchomości.

W Dziale III księgi wieczystej nr TO1T/00032263/4 znajduje się następujący wpis: Nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: 1) znoszeniu istnienia posadowionych na działce nr 297/36 urządzeń elektroenergetycznych; 2) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, zgodnie z załącznikami 1-6 do umowy. Służebność przesyłu została ustanowiona na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. 
W Dziale III księgi wieczystej nr TO1T/00049176/9 znajduje się następujący wpis: Nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: 1) znoszeniu istnienia posadowionych na działce nr 310 urządzeń elektroenergetycznych; 2) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, zgodnie z załącznikami 1-6 do umowy. Służebność przesyłu została ustanowiona na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. 

Wpisy powyższe nie dotyczą i nie są wykonywane na nieruchomościach będących przedmiotem przetargów.

Informacje przetargowe:

Przetargi odbędą się w dniu 16 stycznia 2024 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Toruń ul. Grudziądzka 126b w sali konferencyjnej na I piętrze, pok. 115.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, jednorazowym przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia – BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 11 stycznia 2024 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji, której uczestnik zamierza przystąpić, poprzez oznaczenie adresowe nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone w wysokości nominalnej przelewem na wskazane przez nich konto.


Informacje kontaktowe:

Osoba prowadząca sprawę sprzedaży nieruchomości: Robert Dąbrowski, tel. 56 61-18-491, e-mail: r.dabrowski@um.torun.pl


 

Załączniki

Mapa pdf, 109 kB

Powiadom znajomego