W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Osadnicza 22, 22B-D, Osadnicza

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Osadnicza 22, 22B-D, Osadnicza
Przetarg na II przetarg na sprzedaż ul. Osadnicza 22, 22B-D
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1.700.000,00 zł, wadium 170.000,00 zł
Data przetargu

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Dane geodezyjne:

Działki z obr. 69 nr 106/7, 106/7, 106/2, 106/3, 106/4, 104/1, 106/5 i 104/2 o łącznej pow. 0,6513 ha, KW nr TO1T/00129080/4 i TO1T/00032986/8

Sposób zagospodarowania:

1. Nieruchomość jest niezagospodarowana, w części zadrzewiona i zakrzaczona. Wyjątek stanowią działki nr 106/4 i 104/1. Na ich terenie, u podnóża skarpy, posadowiony jest murowany budynek gospodarczy składający się z części z poddaszem o wym. 4,1x 8,2 m oraz części parterowej o wym. 3,3 x  8,5 m. Obiekt nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości musi liczyć się z kosztem jego rozbiórki i usunięcia materiałów porozbiórkowych.        

2. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Osadniczej poprzez działki nr 104/2 i nr 106/5. Droga wewnętrzna nie jest urządzona.

3. W pasie ulicy Osadniczej przebiegają sieci energii elektrycznej, wodociągowej i gazowej. Przez działki nr 104/1, 104/2 i 106/7 przechodzą podziemne sieci elektroenergetyczne. Działki nie mają bezpośredniego zasilania w sieć wodno-kanalizacyjną. Czynne przewody wod.-kan. znajdują się w ulicy Osadniczej. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. deklarują, że przy najbliższej aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2022 – 2026” rozstanie rozważone uwzględnienie realizacji budowy infrastruktury wod. – kan. dla potrzeb zbywanej nieruchomości w 2024 r. Na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Gmina w dniu 2 października 2023 r. wyraziła zgodę na budowę  sieci wod. - kan. 

         4. Działki nr 106/3 i 106/4 stanowią w części użytek Ls – (Lasy). Przeznaczenie nieruchomości do innego niż leśny, sposobu użytkowania, wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Procedura wydania takiej decyzji prowadzona jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

         5. Usunięcie drzew z gruntów oznaczonych innym niż „Ls” (Lasy) rodzajem użytków wymaga uzyskania decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzewa, na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

       6. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE:

Nieruchomość położona jest  na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rudak C’ dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 808/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 111.18-MN1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i przeznaczenie dopuszczalne: „usługi, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna”. Plan miejscowy wskazuje dla części jednostki planistycznej 111.18-MN1, jako strefy ochrony istniejącej skarpy: nakaz zachowania profilu skarpy, nakaz umocnienia zbocza roślinnością zadarniającą, lokalizację zabudowy z uwzględnieniem ochrony stateczności skarpy i maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu. Ponadto plan przewiduje dla części jednostki 111.18-MN1 obejmującej rów melioracyjny, zlokalizowany wzdłuż północnej granicy strefy ochrony istniejącej skarpy – nakaz zapewnienia drożności rowu. Ograniczenia w zagospodarowaniu dotyczą południowej części działek 104/1, 106/3 i 106/4.

UMOWA SPRZEDAŻY:

           1. Warunkowa umowy sprzedaży nieruchomości objętych użytkiem „Ls” (Lasy) winna zostać zawarta w formie aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu.  O terminie i miejscu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży umowy przenoszącej własność zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony na piśmie, nie później niż na 7 dni od ustalonego terminu zawarcia umowy.   

            2. Umowa przenosząca własność nieruchomości winna zostać zawarta w terminie 1 miesiąca od daty upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe lub złożenia przez właściwego  nadleśniczego oświadczenia o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu. O terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony na piśmie, nie później niż na 7 dni od ustalonego terminu zawarcia umowy.   

           3. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta może zadecydować o przesunięciu terminu zawarcia umowy. 

               4. Jeżeli umowa przenosząca własność nieruchomości nie zostanie zawarta z powodu skorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa, wadium zostanie zwrócone zwycięzcy przetargu niezwłocznie po otrzymaniu przez Gminę Miasta Toruń oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. 

Dane kontaktowe: sprawę sprzedaży prowadzi Katarzyna Kierys pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. Tel. 56  61-18-593, k.kierys@um.torun.pl

Informacja o wyniku przetargu:

II przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony dnia 19 grudnia 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie wpłacił wadium ani żadna osoba nie wzięła udziału w przetargu.  

Załączniki

Powiadom znajomego