W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Chrobrego 29

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Chrobrego 29
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ul. Chrobrego 29 w Toruniu
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1.200.000,00 zł (z VAT); wadium 120.000,00 zł
Data przetargu

DANE NIERUCHOMOŚCI:

ul. Chrobrego 29 w Toruniu, działka nr 277/3 z obr. 48 o pow. 0,0998 ha, księga wieczysta KW nr TO1T/00017539/9

OPIS NIERUCHOŚCI:

Nieruchomość znajduje się w prawobrzeżnej części Torunia na terenie Przedmieścia Mokre, w bliskim sąsiedztwie ulicy Batorego. Nieruchomość posiada regularny kształt, jest niezabudowana, niezagospodarowana. Jest zlokalizowana bezpośrednio przy ulicy Chrobrego, wzdłuż której biegnie linia kolejowa łącząca dworzec Toruń Miasto z dworcem Toruń Wschodni. Przy granicy działki 277/3 przepływa Struga Toruńska. W pobliżu usytuowane są domy mieszkalne wielorodzinne oraz budynki produkcyjno-magazynowe.  

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE:

1) Działka nr 277/3 położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 143/09 z dnia 27 czerwca 2009 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Chrobrego, Batorego i Kościuszki w Toruniu. 

2) Wydana na wniosek Gminy, dnia 3 marca 2023 roku, decyzja o warunkach zabudowy znak WAiB.6730.11.132.13.2022.AM KZ przewiduje możliwość realizacji na przedmiotowym terenie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w poziomie parteru. Maksymalna wysokość nowej zabudowy została określona 13 m (dach płaski lub spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 20o (pseudo mansardowy). Decyzja przewiduje obsługę komunikacyjną bezpośrednio z ulicy Chrobrego, na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.  

DODATKOWE UWARUNKOWANIA:

1) Zbywany grunt jest gęsto zadrzewiony i zakrzewiony. Od strony ulicy Chrobrego znajduje się kilka egzemplarzy klona jesionolistnego i jeden wiąz szypułkowy. Po wschodniej stronie działki rośnie rząd robinii akacjowych i jesionów wyniosłych, z których jeden jest obumarły. W głębi nieruchomości znajduje się ogród z drzewami i krzewami owocowymi i innymi roślinami uprawowymi. W północno-wschodniej części działki  w sąsiedztwie strugi Toruńskiej znajdują się cenne przyrodniczo egzemplarze olchy czarnej, jesionu wyniosłego i kasztanowca białego, w dobrym stanie fitosanitarnym (na podstawie opinii Wydziału Środowiska i Ekologii UMT znak WŚiE.7021.321.2023.AR z dnia 24.07.2023r.). Ewentualne usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

2) Znaczna część nieruchomości była dotychczas wykorzystywana jako przydomowy ogród użytkowany przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Batorego 2/4. Mieszkańcy WM zostali poinformowani i wezwani do usunięcia należących do nich składników majątkowych. 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

cena wywoławcza: 1.200.000,00 zł (cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%)

wadium: 120.000,00 zł

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w drodze jednorazowego przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 8 listopada 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości (adres), do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w terminie do 31 grudnia 2023 r. 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU:

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i wyłonił nabywcę nieruchomości. W przetargu udział wzięły  trzy podmioty. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości zostali Roman i Urszula Czyżykowscy, którzy w licytacji zaoferowali najwyższą cenę, tj. 1.689.000,00 zł , brutto (z VAT).

 

Załączniki

Powiadom znajomego